Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Шыманскі Мікалай Васільевіч

Пасада: Прафесар кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі
Вучоная ступень: Доктар мастацтвазнаўства (2017)
Вучонае званне: Прафесар (2020)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя (1969, клас прафесара М.І. Аладава), аспірантура Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі ім. П. І. Чайкоўскага (1973) пад кіраўніцтвам доктара мастацтвазнаўства, прафесара У.В. Пратапопава
Выкладае дысцыпліны: Метадалогія музычнага даследавання, Мастацтва музычнай кампазіцыі, Асістэнцкая практыка, Пераддыпломная практыка


Нарадзіўся 22 ліпеня 1947 у в. Калядзічы (Мінская вобл., Беларусь).

Член Царкоўна-грамадскага савета па развіцці рускіх царкоўных спеваў (2017).

З 1973 працуе на кафедры тэорыі музыкі, з 1986 ‑ на пасадзе дацэнта, з 2017 ‑ на пасадзе прафесара. З 2019 года – прафесар кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі (па сумяшчальніцтву)

Распрацаваў спецыяльныя курсы: «Паліфонія», «Ранняя паліфонія», «Метадалогія музыказнаўчага даследавання» для студэнтаў спецыяльнасці «Мастацтвазнаўства (музыказнаўства)», «Метадалогія сучаснага музыказнаўства» для студэнтаў магістратуры, «Меладычны спеў» для навучэнцаў Мінскага духоўнага вучылішча, курс лекцый аб паліфоніі І. С. Баха для слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Кіраваў Студэнцкім навукова-творчым таварыствам Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі (1980–1985). У 1986–1995 загадваў кафедрай тэорыі музыкі. Член савета фартэпіяннага і кампазітарска-музыказнаўчага факультэта (1995–2016). Ініцыятар і адзін з арганізатараў Спеўных акадэмій у г. Гомелі (1995–1997).

Навуковыя інтарэсы сканцэнтраваны ў галіне паліфоніі і ранняй паліфоніі – дысцыпліны, якая ўпершыню сфармулявана ў беларускім музыказнаўстве. У сувязі з гэтым было распрацавана вучэнне аб тыпалогіі шматгалосся на аснове шырокага гістарычна-тэарэтычнага матэрыялу. Таксама ў рэчышчы навуковых інтарэсаў знаходзяцца пытанні сувязі музыкі і матэматыкі, праблема транскрыбіравання, сістэматыка натацый, музычная паэтыка і інш.

Выступаў навуковым кіраўніком распрацоўкі і выканання навуковых заданняў Тэматычнага плана навуковых даследаванняў і распрацовак, накіраваных на навукова-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь: навуковае заданне ‑ стварэнне навуковага манаграфічнага выдання “Паліфонія ў беларускай музыцы ХХ ‑  пачатку ХХI стагоддзя” (2021). Член рэдакцыйных саветаў навукова-выдавецкага цэнтра “Сацыясфера”, часопісаў “Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі” і “Паўднёва-Расійскі музычны альманах”.

З 2018 года з’яўляецца старшынёй Навукова-метадычнага савета па мастацтве музыкі і ўваходзіць у склад прэзідыума савета вучэбна-метадычнага аб’яднання па адукацыі ў галіне культуры і мастацтваў. З 2019 г. па цяперашні час ‑ старшыня Савета па абароне доктарскіх (кандыдацкіх) дысертацый Д 09.01.01 па спецыяльнасці 17.00.02 «Музычнае мастацтва».

Удзельнічае ў камісіях па абароне магістарскіх дысертацый, дыпломных і курсавых работ.

Узнагароджаны граматамі і дыпломамі Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мінскага епархіяльнага ўпраўлення Беларускай Праваслаўнай Царквы.

Па лініі рэлігійных арганізацый прымаў удзел у працы Царкоўна-грамадскага савета пры Патрыярху Маскоўскім і ўсяе Русі па развіцці рускіх царкоўных спеваў (Масква). Узнагароджаны медалём Беларускай Праваслаўнай Царквы свяціцеля Кірылы Тураўскага (2019).

Кандыдатская дысертацыя: Полифония в симфониях Н.Я. Мясковского / Маскоўская дзяржаўная кансерваторыя імя П. І. Чайкоўскага. ‑ Масква, 1985.

Доктарская дысертацыя: Раннее многоголосие в литургической музыке Западноевропейского Средневековья (к типологии органума) / Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі. ‑ Мінск, 2017.

Публікацыі:

 • Типология многоголосия в литургической музыке западноевропейской традиции: феномен архаического вокально-ансамблевого интонирования: исследование. — Минск, 2006.
 • Полифонический тематизм в симфониях Н. Я. Мясковского // Вопросы музыкальной формы. — М., 1985. — Вып. 4.
 • Некоторые особенности многоголосия в белорусской советской музыке 60–80-х годов // Белорусская советская музыка на современном этапе. Теоретические очерки: сб. науч. тр. / Белорус. гос. консерватория им. А. В. Луначарского; ред.-сост. А. А. Друкт. – Минск, 1990. – С. 96–104.
 • О роли ритма в полифонии Белы Бартока // Музыкальное искусство XX века: Творческий процесс. Художественные явления. Теоретические концепции: сб. науч. тр. — М., 1992.
 • Контрапункт в полифоническом сборнике Д. Шостаковича «24 прелюдии и фуги»: Опыт историко-стилистического анализа // Вопросы методологии современного музыкознания: научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Минск, 1997. — Вып. 5.
 • Ранний органум как историко-культурное явление (типологический анализ) // Теоретическое музыкознание на рубеже веков: сб. ст. / Белорус. гос. академия музыки; сост. и науч. ред. Е. Н. Дулова. – Минск, 2002. – С. 104–119.
 • Музыкально-теоретические труды А. А. Друкта // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. — 2002. — № 3.
 • Мелодическое пение как специальный курс в цикле музыкально-теоретических дисциплин // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского института: материалы. — М., 2003.
 • Проблема контрапункта в «стопной» музыке / Н. В. Шиманский // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2006. – № 8. – С. 29–34.
 • Многоголосие Палестрины в контексте посттридентской духовности. 29 мотетов на тексты «Песни песней» / Н. В. Шиманский // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2006. – № 9. – С. 29–34.
 • Учение о церковном образе как основа для типологического анализа многоголосия в музыке Западной церкви // Методологическая функция христианского мировоззрения в музыкознании: межвуз. сб. науч. ст. / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, УГАИ им. З. Исмагилова; отв. ред.-сост. В. В. Медушевский. – Москва–Уфа, 2007. – С. 124–142.
 • Типологические особенности раннего многоголосия Средневековья / Н. В. Шиманский // Культура. Наука. Творчество: сб. науч. ст. / Белорус. гос. академия музыки; редкол.: В. И. Кураш [и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 2. – С. 102–108.
 • О систематике первичных форм многоголосного интонирования и архаическом контрапункте / Н. В. Шиманский // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2009. – № 14. – С. 81–87.
 • Темброво-фактурные и модальные свойства раннего органума / Н. В. Шиманский // Вести Института современных знаний. – 2010. – № 3 (44). – С. 36–41.
 • Мелизматический органум как тип многоголосия / Н. В. Шиманский // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазн., этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – Вып. 9. – С. 197–203.
 • Ранний этап в церковно-певческой культуре западного типа / Н. В. Шиманский // Весці Беларус. дзярж. акадэміі музыкі. – 2010. – № 16. – С. 85–88.
 • Функции литургического многоголосия Средневековья / Н. В. Шиманский // Весці Беларус. дзярж. акадэміі музыкі. – 2010. – № 17. – С. 62–66.
 • Элементы музыки устной традиции в многоголосии Средневековья / Н.В. Шиманский // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох: зб. навук. прац / Беларус. дзярж. акадэмія музыкі. Сер. 1, Беларус. муз. культура; склад. Т. С. Якіменка. – Мінск, 2011. – Вып. 26. – С. 262–274.
 • Ранние формы хоральной нотации в музыке Средневековья / Н. В. Шиманский // Весці Беларус. дзярж. акадэміі музыкі. – 2014. – № 25. – С. 142–147.
 • Реформа Гвидо и невменное письмо в условиях диастематики / Н. В. Шиманский // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці: зб. навук. прац / Беларус. дзярж. акадэмія музыкі; склад. І. Д. Назіна, В. У. Дадзіёмава. – Мінск, 2015. – Вып. 35. – С. 189–197.
 • Поліфанія // Культура Беларусі: энцыкл.: у 6 т. / рэдкал.: У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2010 – 2015. – Т. 6. – 2015. – С. 205–206.
 • Проблемы раннего многоголосия в период школы Нотр-Дам (на примере органумов Перотина) / Н. В. Шиманский // Южно-Российский музыкальный альманах. – № 1 (22), 2016. – С. 5 – 11; Поліфанія, паліфонія / М. В. Шыманскі // Культура Беларусі: энцыкл.: у 6 т. / рэдкал.: У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Белар. энцыкл. імя П. Броўкі, 2010 – 2015. – Т. 6. – 2015. – С. 205 – 206.
 • Šimanskis, N. Daži aspekti Rietumeiropas agrīnā kontrapunkta vēsturē: akvitāņu daudzbalsības izpēte vēsturiskās evolūcijas rakursā / N. Šimanskis // Mūzikas akadēmijas raksti / Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. – 2013. – № IX. – S. 6–22; Shymansky, N. V. Principles of lines coordination in the early organum / N. V. Shymansky // Paradigmata Poznání. – № 1, 2016. – P. 111–114.
 • О конструировании художественного стиля в мессе “Gregorianica” А. Литвиновского / Н. В. Шиманский // Literature and art of the new century : the transformation process and the continuity traditions: materials of the International scientific conf. on Jan. 20–21 2016, Prague; ed. by V. V. Lipich. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – P. 59–61.
 • Shymansky, N. V. Principles of lines coordination in the early organum / N. V. Shymansky // Paradigmata Poznání. – № 1, 2016. – P. 111–114.
 • Исчисление времени в музыке школы Нотр-Дам / Н.В. Шиманский // Вести Белорусской государственной академии музыки. — 2018. — №32. – С. 107 – 116.
 • Ранняя система модального контрапункта в период аквитанского многоголосия / Н.В. Шиманский // Вести Белорусской государственной академии музыки. — 2019. — №34. – С. 69 – 81.
 • Музыкальная терминология западноевропейского Средневековья в период органумной практики (до 1300 г.). / Н.В. Шиманский // Актуальные проблемы терминологии в контексте белорусского музыкознания. Сост. Т. А. Титова; Научные труды БГАМ. — Вып. 47. — Серия 3. Вопросы теории музыки. — Мінск, 2019. – С. 3 – 24.
 • О значении музыкального элемента в богослужебном пении РПЦ / Н.В. Шиманский // Научные материалы сотрудников Минской духовной академии. Сост. А.Е. Федюнькина. — Минск, 2019.
 • Учебные программы:
 • Методология современного музыкознания: Экспериментальный курс: тезисы лекций для студентов отделения музыковедения / редкол.: Н. В. Шиманский (ред.-сост.) [и др.]; Белорус. гос. академия музыки. – Минск, 1992. – С. 16–35.
 • Полифония: программа-конспект для музыкальных вузов. Специальность Г.11.16.00 / Н. В. Шиманский; Белорус. гос. академия музыки. – Минск, 2002.
 • Методология современного музыкознания: учеб. программа для студентов магистратуры Белорус. гос. академии музыки / Н. В. Шиманский; Белорус. гос. академия музыки. – Минск, 2008.
 • Теория музыки (полифония) : программа для музыкальных вузов. Специальность 1-16 01 02-02 / Н. В. Шиманский, Е. В. Куракина; Белорус. гос. академия музыки. – Минск, 2013.
 • Полифония: типов. учеб. программа для вузов по направлению специальности 1-21 04 02-01 Искусствоведение (музыковедение) / Н. В. Шиманский; Белорус. гос. академия музыки. – Минск, 2020.

 Матэрыялы канферэнцый:

 • Аб духоўных пачатках пеўчай культуры на Беларусі // Пеўчая акадэмія «Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусі»: тэзісы I, II, III тэарэт. канф., Гомель, 7–9 лютага 1995 г., 14–16 лютага 1996 г., 18–21 лютага 1997 г. / Гомельскі каледж мастацтваў імя Н. Ф. Сакалоўскага; рэд.-уклад. Г. Г. Осіпава. – Гомель, 1997. – С. 9–11.
 • О типологии многоголосия в хоровой музыке белорусских композиторов (последняя треть ХХ столетия) // Проблемы национальных музыкальных культур на рубеже третьего тысячелетия: материалы междунар. науч. конф. «Цивилизация и культура: проблема актуальности национального фактора на рубеже третьего тысячелетия (музыкальный аспект)», Минск, 29–30 октября 1998 г. / Белорус. ин-т проблем культуры, Белорус. союз композиторов, Белорус. авторский фонд композиторов; под общ. ред. А. С. Соколова. – Минск, 1999. – С. 187–196.
 • Элементы комбинаторики в полифоническом мышлении И. С. Баха: Контрапункты «Искусства фуги» / Н. В. Шиманский // Вечные ценности музыки: К 250-летию со дня смерти И. С. Баха: материалы науч. конф., Минск, 5–7 декабря 2000 г. – Минск: Белорус. гос. академия музыки, 2001. – С. 22–33.
 • Типология многоголосия в спецкурсе полифонии: (Музыка западноевропейской традиции) // Музыкальное образование в контексте культуры: Вопросы теории, истории и методологии: материалы науч. конф., Москва, 20–22 ноября 2002 г. / РАМ им. Гнесиных; ред.-сост. Л. С. Дьячкова. – Москва, 2004. – С. 93–100.
 • Из опыта типологизирования многоголосных систем: примитивное религиозное сознание в контексте современности / Н. В. Шиманский // Современный мир и национальные музыкальные культуры: материалы междунар. науч. конф. «Национальные традиции и современность», Минск, 5–7 окт. 2004 г. / Белорус. гос. ин-т проблем культуры, Белорус. гос. филармония; редкол.: В. П. Скороходов [и др.]. – Минск, 2004. – С. 91–99.
 • Основные понятийные категории типологии многоголосия / Н. В. Шиманский // Архетипы и архетипическое в культуре и социальных отношениях: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Пенза – Ереван – Прага, 5–6 марта 2010 г. / Науч.-изд. центр «Социосфера»; редкол.: С. В. Волков [и др.]. – Пенза – Ереван – Прага, 2010. – С. 86–92.
 • Эволюция средневековых речевых знаков в музыкально-речевые // Этногенез и ранняя история народов Евразии: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Пенза – Прага, 5–6 апреля 2010 г. / Научно-изд. центр «Социосфера»; редкол.: С. В. Волков [и др.]. – Пенза – Прага, 2010. – С. 134–141.
 • Традиции и новаторство в музыке западной церкви: фактор аджорнаменто // Искусство в прошлом и настоящем: материалы Междунар. науч. конф., Красноярск, 9–10 апреля 2010 г. / Красноярск. гос. академия музыки и театра; редкол.: Н. В. Винокурова [и др.]. – Красноярск, 2010. – С. 91–95.
 • Органум как архетип литургического многоголосия Средневековья // История освещает путь современности: К 100-летию со дня рождения В. В. Протопопова: материалы Междунар. науч. конф. / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского; ред.-сост. Т. Н. Дубравская, Н. И. Тарасевич. – М.: Московская консерватория, 2011. – С. 51–60.
 • Shymanskij, N. V. Typological peculiarities of rhythm in Perotin’s organums / N. V. Shymanskij // Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, перспективы: материалы III Междунар. науч.-практ. конф., Прага, 20–21 сентября 2013 г. / Науч.-изд. центр «Социосфера»; редкол.: С. Н. Волков [и др.]. – Прага, 2013. – С. 118–120.
 • Этногенез многоголосия и современная белорусская музыка // Этналогія: генезіс традыцыйнага: матэрыялы міжнар. навук. канф., Мінск, 25–26 красавіка 2014 г. / Бел. дзярж. нац.-тэхн. ун-т; рэдкал.: Н. П. Мартысюк (адк. рэд.), М. В. Макарыч. – Мінск: БНТУ, 2015. – С. 38–41.
 • Раннее многоголосие как предмет академической науки // Traditional and modern culture: history, actual situation, prospects : materials of the 5th International scientific conf. on Sept. 20–21 2015, Prague; ed. by S. N. Volkov. – Prague: Sociosféra-CZ, 2015. – P. 52–54.
 • О конструировании художественного стиля в мессе «Gregorianica» А.Литвиновского // Literature and art of the new century: the transformation process and the continuity traditions: materials of the International scientific conf. on Jan. 20–21 2016, Prague; ed. by V. V. Lipich. – Prague: Sociosféra-CZ, 2016. – P. 59–61.
 • Из наблюдений над темброво-фактурной организацией Баховской фуги. Тезисы докладов. — С-Пб., 2017.

 Складанне, рэдагаванне:

 • Вопросы методологии современного музыкознания: научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 5. – Минск, 1997.
 • Вахромеев В. А. Учебник церковного пения: в 2 т. — Минск, 2011.