Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Лісава Алена Васільеўна

Пасада: Загадчык кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі, дацэнт кафедры тэорыі музыкі
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (2003)
Вучонае званне: Дацэнт (2013)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (2000, клас Т. А. Цітовай), там жа пад яе кіраўніцтвам аспірантура (2003)
Выкладае дысцыпліны: Музычная псіхалогія, Музычная тэксталогія, Спецыяльны клас, Актуальныя напрамкі развіцця сучаснага музычнага мастацтва, Упраўленне навукова-творчым праектам, Навуковае кіраўніцтва магістарскай дысертацыяй. Гармонія, Аналіз музычных твораў


Нарадзілася 11 лютага 1976 года. У 2003 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Неоромантические аспекты индивидуального композиторского стиля: Шостакович, Денисов, Щедрин, Сильвестров» (навуковы кіраўнік ‑ кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Т. А. Цітова).

З 01.02.2008 працавала загадчыкам Праблемнай навукова-даследчай лабараторыі музыкі, з 1.02.2013 ‑ загадчыкам навукова-даследчага аддзела. З 01.01.2012 года таксама працуе на пасадзе дацэнта кафедры тэорыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (унутраны сумяшчальнік).

З 01.09.2020 працуе загадчыкам кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Мае падзяку Міністра культуры Рэспублікі Беларусь Б. У. Святлова за шматгадовую плённую працу, значны ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў для сферы культуры і ў сувязі з 80-годдзем з дня заснавання БДАМ (2012).

Узнагароджана трэцяй прэміяй Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў за  асаблівы ўклад у развіццё здольнасцей адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках 2012/2013 навучальнага года (Пасведчанне 0012518, 2013 г.).

Публікацыі:

 Манаграфія :

Лисова, Е. В. Инструментальные концерты Галины Гореловой / Е. В. Лисова. ‑ Мн.: БГАМ, 2007. – 190 с.

Складанне:

 • Анатолий Васильевич Богатырёв: материалы, документы, статьи о творчестве: Сборник статей и документов / Сост. Е.В. Лисова, В. В. Невдах. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2014.
 • Камерно-инструментальная музыка белорусских композиторов: вопросы истории, теории, поэтики: Сборник научных статей / сост. Е.С. Бондаренко, Н.А. Копытько, Е.В. Лисова; автор предисловия и заключения Е.В. Лисова. – Минск: УО «Белорусская государственная академия музыки», 2016
 • Камерно-вокальная музыка белорусских композиторов XX–XXI веков: Учеб. пособие / Белорус. гос. акад. музыки; сост. И. М. Головач, Е. В. Лисова; вступит. статья Е. В. Лисовой. — Минск, 2007. Вып. 2.
 • Хоровая музыка белорусских композиторов XX―XXI веков [Ноты] : хрестоматия по курсу “История белорусской музыки” / Министерство культуры Республики Беларусь, учреждение образования “Белорусская государственная академия музыки”, Проблемная научно–исследовательская лаборатория музыки. Вып. 1 : Андрей Мдивани. ‑ / сост. Е. В. Лисова, Т. А. Титова; автор вст. статьи Е. Лисова. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2011.
 • Хоровая музыка белорусских композиторов XX‑XXI веков [Ноты]: хрестоматия по курсу “История белорусской музыки” / Министерство культуры Республики Беларусь, учреждение образования “Белорусская государственная академия музыки”, Проблемная научно–исследовательская лаборатория музыки. ‑ Вып. 2: Олег Ходоско  / сост. Е. В. Лисова, Т. А. Титова; автор  вст. статьи Е. Лисова. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2015.
 • Хоровая музыка белорусских композиторов ХХ‑ХХI веков [Ноты]: хрестоматия по курсу “История белорусской музыки” / Министерство культуры Республики Беларусь, учреждение образования “Белорусская государственная академия музыки”, Проблемная научно–исследовательская лаборатория музыки. ‑ Вып. 3: Вячеслав Кузнецов. ‑ Сост. Е. В. Лисова, В. В. Невдах; вст. статья В. В. Невдаха. ‑ Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2015.

Навуковыя артыкулы 2011‑2021:

 • Лісава, А. В. Выстаяць у гонцы дасягненняў, альбо Яшчэ раз пра першыя беларускія оперы // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох.  Навук. працы Бел. дзярж. акадэміі музыкі. — Мн.: БГАМ, 2011.
 • Лисова, Е. В. “Аккорд Глебова” // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. — 2011. — №19.
 • Лисова, Е. В. Концерт для ударных инструментов и струнного оркестра Г. Гореловой (2009): к вопросу о семантике неоромантического концерта // Культура. Наука. Творчество : VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10-11 мая 2012. : сб. науч. ст. / науч. ред. М. А. Можейко. — Минск : БГУКИ, 2012.
 • Лисова, Е. В. А. В. Богатырев и 1948 год// Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. — 2012. — №21.
 • Лісава, А. В. «Дарагая мая Беларусь». Анатоль Васільевіч Багатыроў у гісторыі беларускай музычнай культуры // Жыццё эпохі : Анатоль Багатыроў (1913—2003) : крыніцы, каментарыі, публікацыі / склад. Н. А. Пугачова; рэдкал.: Т. М. Адамян (адк. Рэд.), В. М. Нявейкава. — Мінск, 2013.
 • Лісава А. В. Якім мусіў быць Беларускі Гімн. Са знаходак Багатыроўскага архіва // VI Няфёдаўскія чытанні “Беларускае мастацтва: гісторыя і сучаснасць”. Матэрыялы Рэсупбліканскай навукова-т ворчай канферэнцыі, 2 красавіка 2013 г. – Мінск: БДАМ, 2013.
 • Лисова, Е. В. Белоруское вокальное исполнительское искусство: из опыта составления “родословного древа” // Актуальныя праблемы мастацтва: гісторыя, тэорыя, методыка : матэрыялы III Міжанр. навук.-практ. канф., Мінск, 10–11 красавіка 2014 г. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка ; рэдкал.: М.Р. Баразна, У.А. Васілевіч, Т.С. Багданава і інш.; адк. рэд. Ю.Ю. Захарына. –Мінск: БДПУ, 2014.
 • Лисова, Е. В. Из истории вокального образования в Беларуси. Евгений Виттинг //  Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (28-29 лістапада 2013 г., гор. Мінск) : У 2 частках. Ч. 1 / уклад. Н.С. Бункевiч [i iнш.]; гал. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014.
 • Лисова, Е. В. «Пусть Николай Ильич расскажет, почему у него такая борьба в душе… формализм с реализмом». Из истории создания оперы «Андрей Костеня» / Е. В. Лисова // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Навукова-тэарэтычны часопіс. – 2014. – №
 • Лисова Е. В. «Семь элегий Ли Бо» Г. Гореловой в контексте камерно-инструментального творчества композитора // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 17 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014.
 • Лисова Е. В. О детской хоровой музыке М. Д. Васючкова // Дзяржава і творчая асоба. Матэрыялы V Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 4 снежня 2014 г. – Мінск: БДАМ, 2014.
 • Лисова Е. В. Украинская ветвь белорусской вокальной школы // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Науковий журнал. – 2014. – № 3 (24).
 • Лисова, Е. В. Ансамбли с участием белорусских цимбал, гитары, ударных инструментов: единичный эксперимент или новая тембровая парадигма? // Южно-Российский музыкальный альманах [ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»]. – 2015. – №2 (19).
 • Лисова, Е. В. Ансамбли с участием цимбал в контексте камерно-инструментального творчества Г. Гореловой // Весці Беларускай дзярж. акадэміі музыкі. – 2015. – № 26.
 • Лисова, Е. В. «Пусть Николай Ильич расскажет, почему у него такая борьба в душе… формализм с реализмом»: Изистории создания оперы «Андрей Костеня» // Николай Ильич Аладов: Статьи, материалы, воспоминания: (К 125-летию со дня рождения) / сост. Н.Н. Стасюк, Р.Н. Аладова; автор вступ. ст., приложений Н.Н. Стасюк. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2016.
 • Лисова, Е. В. Неоромантические тенденции в белорусском концерте 2000-х г. // Теоретические проблемы белорусской музыки второй половины ХХ – начала XXI века; Научные труды БГАМ; Сер. 3: Вопросы теории музыки; сост. О. П. Савицкая. Вып. 41. – Мн.: БГАМ, 2017.
 • Лисова, Е. В. Терминология в попытках определения неостилей // Актуальные проблемы терминологии в контексте современного белорусского музыкознания / сост. Т. А. Титова; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 47. Серия 3, Вопросы теории музыки. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2019.
 • Лисова, Е. В. Звуки города в композиторском творчестве //  Культура Беларуси: реалии современности : VIII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой родины в Респ. Беларусь, Минск, 10 октября 2019 г.: сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут (пред.) [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2019.
 • Лисова, Е. В. Два взгляда на один сюжет: “Мастер и Маргарита” Е. Глебова и С. Слонимского  // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2020. ‑ № 36.
 • Лісава, А. В. Гістарычная тэма ў беларускай оперы і балеце // Культура. Наука. Творчество : XIV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Великой Победы и 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств, Минск, 14 мая 2020 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. Гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2020.
 • Лисова, Е. В. Настроения севера: некоторые страницы музыкальной культуры Канады // Музыкальное искусство в динамике художественных традиций: от фольклорных истоков к современной стилевой интеграции / сост.  Л. Ф. Баранкевич,  Л. А. Волкова;  Научные  труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 50. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2020.
 • Лисова, Е. В. Глен Гульд – пианист и композитор. О влиянии композиторского дарования на мировоззрение и исполнительский стиль музыканта // Весцi Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2020 ‑ № 37.
 • Лисова Е. В. О программности некоторых камерных инструментальных сочинений Г. Гореловой: к проблеме содержания в современной музыке // // Современное белорусское композиторское творчество (семантика, поэтика, техники композиции). Актуальные проблемы музыкального интонирования / сост. Т. А. Титова; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 53. Серия 3, Вопросы теории музыки. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2021.
 • Лисова, Е. В. Марк-Андре Амлен – пианист и композитор. «12 этюдов во всех минорных тональностях»// Весцi Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2021 ‑ № 39.
pic pic pic