Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Ліхач Тамара Уладзіміраўна

Пасада: Дацэнт кафедры музыкі і музычнай беларусістыкі
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (1997)
Вучонае званне: Дацэнт (2001)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя ім. А.В.Луначарскага (1986, клас М.В.Шыманскага), аспірантура ІМФЭ АН БССР (1989) пад кіраўніцтвам І.Д.Назінай


Выкладаемыя дысцыпліны: Гісторыя беларускай музыкі, Гісторыя беларускай літургічнай музыкі, Асновы архіўна-біббліяграфічнай работы, Музычнае крыніцазнаўства, Методыка выкладання музычна-гістарычных дысцыплін, Спецыяльны клас, Навуковае кіраўніцтва магістарскімі і кандыдатскімі дысертацыямі

Нарадзілася 3 сакавіка 1960 у г. Вілейка (Мінская вобл., Беларусь). Музыказнаўца. У БДК у 1989— 1991 выкл. Каф. Гісторыі музыкі (па сумяшч.); у 1991— 2000 выкл. каф. бел. музыкі (па сумяшч.); у 2000— 2017 дацэнт каф. бел. музыкі; з 2017 па цяп. час дацэнт каф. гісторыі музыкі і муз. беларусістыкі.

Чытае лекцыйныя курсы для музыказнаўцаў і агульн. курсаў: “Гісторыя муз. культуры Беларусі да ХХ ст.”, “Гісторыя бел. музыкі ХХ ст.”, “Літургічная музыка Беларусі”, “Гісторыя бел. музыкі” для магістрантаў і асп. БДАМ, раздзелы калектыўных курсаў “Новае ў музыказнаўстве”, “Уводзіны ў музыказнаўства”.

Вядзе спец. кл., кіруе аспірантамі, магістрантамі і суіскальнікамі, курсавымі і дыпломнымі
работамі студ., рэгулярна чытае лекцыі на ФПК. Распрацаваны і чытаецца арыгінальны аўтарскі спец. курс для музыказнаўцаў, дырыжораў хора і камп. “Літургічная музыка Беларусі”.

Сфера навуковых інтарэсаў_: муз. культура Беларусі, гісторыя літургічных традыцый у Беларусі. Пад
навук. кір. Т.У. Ліхач былі выкананы і абаронены канд. дыс.: С.І.Шэйпа (2009), І.І.Жукоўская (2014), Т.У.Мартынюк (2022).

Публікацыі: Тэорыя харальных спеваў на Беларусi.— Мінск, 1999; Літургічная музыка на Беларусі: у 3 ч.— Мінск, 2008.— Ч. 1: Каталіцкая традыцыя.

Артыкулы:

 • Страницы прошлого муз. культуры Белоруссии (XVIII в.) // Вопросы культуры и искусства Белоруссии: респ. межведомственный сб.— Минск, 1987.— Вып. 6;
 • Григорианский хорал в литургических книгах Белоруссии XVIII в. // Наш радавод: материалы Междунар. науч. конф. по региональной истории Восточной Европы «Культура народов Великого Княжества Литовского и Белоруссии XIII — начала XX в.», Гродно, 22—24 окт. 1991.— Гродно, 1991.— Кн. 3;
 • У пошуках старадаўняй музыкi // Мастацтва Беларусi.— 1992.— № 6;
 • Муз.-теорет. пособ. по григориан-скому пению в ВКЛ // Наш радавод: матэрыялы Мiжнароднай навук. канф. «Царква i культура народаў Вялiкага Княства Лiтоўскага i Беларусi XIII — пач. XX стагоддзяў», Гродна, 28 верас.— 1 кастр.— Гродна, 1992.— Кн. 4;
 • Сигизмунд Лауксмин и его «Ars et praxis musica» в просветительской традиции католических орденов. С. Лауксмин. Теория и практика музыки // Муз. академия.— 1993.— № 4;
 • Музычны рэпертуар слонiмскага бернардзiнскага кляштара ў XVIII стагоддзі // Весцi АН Беларусi. Сер. гуманiтарных навук.— 1994.— № 3;
 • Арганы i званы каталiцкiх касцёлаў Беларусi // Мастацтва.— 1995.— № 4; Музычныя бурсы езуiтаў на Беларусi // Мастацтва.— 1995.— № 6;
 • З гiсторыi музычна-асветнiцкай дзейнасцi каталiцкiх ордэнаў у Беларусi // Праблемы этнамузыкалогii i гiсторыi музыкi ў сучасных даследаваннях: зб. дакладаў III Навук. чытанняў памяцi Л. С. Мухарынскай, Мiнск, 24—25 сак. 1994.— Мінск, 1996;
 • Каталiцкiя iнструментальныя капэлы Беларусi // Мастацтва.— 1996.— № 10;
 • Каталiцкая iнструментальная музыка на Беларусi // Мастацтва.— 1996.— № 11;
 • Музычнае мастацтва ўнiяцкай царквы // Вiцебскi сшытак: гiст. навук.-папулярны часопiс.— Вiцебск, 1996;
 • Нясвiжскi бенедыкцiнец А. А. Варанец i яго падручнiк музыкi // Мастацкая культура Нясвiжа: гiсторыя i сучаснасць: матэрыялы навук. канф., Нясвiж, 17 мая 1996.— Мiнск, 1996;
 • Харальная традыцыя на Беларусi // Пеўчая акадэмiя: Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусi: тэзiсы I, II, III тэарэт. канф., 7—9 лют. 1995, 14—16 лют. 1996, 18—21 лют. 1997.— Гомель, 1997;
 • Музыка драматызаваных абрадаў Перадвелiкоднага тыдня ў беларускiх касцелах // Пеўчая акадэмiя: Сучасны стан пеўчых традыцый на Беларусi: тэзiсы I, II, III тэарэт. канф., 7—9 лют. 1995, 14—16 лют. 1996, 18—21 лют. 1997.— Гомель, 1997;
 • Старонкi з мiнулага // Мастацтва.— 1997.— № 9; Харальныя рукапiсы нясвiжскiх дамiнiканцаў // Музы Нясвiжа: матэрыялы навук. канф., Нясвiж, 5 мая 1997.— Мінск, 1997;
 • Лацiнская гiмнаграфiя ў лiтургiчнай практыцы ўнiяцкай царквы / // Музычная культура Беларусi: пошукi i знаходкi: матэрыялы VII Навук. чытанняў памяцi Л. С. Мухарынскай (1906—1987).— Мінск, 1998;
 • Харальныя рукапісы нясвіжскіх дамініканцаў // Нясвіж. Гісторыя. Культура. Мастацтва: Materiały konferencji naukowych w Nieświeżu (1994, 1997).— Warszawa; Minsk, 1998;
 • Каталіцкія кляштары і развіццё музычнай культуры Беларусі: Картузія Бярозская // Наша вера.— 1999.— № 2; Каталіцкія кляштары і развіццё музычнай культуры Беларусі: Дамініканцы // Наша вера.— 1999.— № 4 (10);
 • Мастацкія канцэпцыі эпохі барока ў беларускай музычнай культуры: (да пастаноўкі праблемы) // Музычная культура Беларусі: праблемы гісторыі і тэорыі: матэрыялы VIII Навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (1906—1987).— Мінск, 1999;
 • Літургічная драма. Літургія. Магніфікат // Беларуская энцыкл.: у 18 т.— Мінск, 1999.— Т. 9;
 • Арган у Беларусі. Меса (на Беларусі). Харальны (грыгарыянскі) спеў на Беларусі // Музычны слоўнік беларускарускі.— Мінск, 1999;
 • Ордэн дамініканцаў і развіццё музычнай культу-ры Беларусі // Наша вера.— 2000.— № 1;
 • Новае ў музычна-літургічнай практыцы ўніяцкай царквы Беларусі // Пяты фест. камернай музыкі «Музы Нясвіжа»: матэрыялы навук. канф. на тэму: «Помнікі мастацкай культуры Беларусі: гісторыя і сучаснасць», 13 мая 2000;
 • Каталіцкія канцыяналы другой паловы ХІХ стагоддзя // Мастацкая спадчына Беларусі: шляхі і перспектывы даследавання: тэзісы дакладаў навук.-практ.канф. у рамках фест. камернай музыкі «Музы Нясвіжа», 12 мая 2001.— Мінск, 2001;
 • «Дзіўныя бемолі» ў беларускіх ноталінейных ірмалоях XVII стагоддзя // Весці БДАМ.— 2001.— № 1; Пасіён // Беларуская энцыкл.: у 18 т.— Мінск, 2001.— Т. 12;
 • Пратэстанцкі харал // Беларуская энцыкл.: у 18 т.— Мінск, 2001.— Т. 13;
 • Сацыяльныя арыентацыі ў агульнакультурнай і музычнай дзейнасці каталіцкіх ордэнаў на Беларусі // Сацыягістарычныя даследаванні музычнай культуры Беларусі.— Мінск, 2001;
 • Уніяцкія ірмалоі XVII стагоддзя: праблемы натацыі // Беларускае музыказнаўства: матэрыялы ІХ Навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (1906—1987), Мінск, 20—21 крас. 2000.— Мінск, 2001;
 • Каталіцкае манаства і фарміраванне беларускай музычнай культуры // Наша вера.— 2002.— № 1;
 • Выдавецкая фірма Ю. Завадскага і развіццё нотадрукавання на Беларусі (тэхнічны аспект) // Музычная культура Беларусі: Гістарычны шлях. Кантакты: матэрыялы Х Навук. чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (1906—1987), Мінск, 5—6 крас. 2001.— Мінск, 2002;
 • Харальныя мелодыі службаў афіцыя ў беларускіх рукапісах XVII — пачатку ХІХ стагоддзяў // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі: зб. навук. арт.— Мінск, 2003;
 • Сацыяльныя арыентацыі ў дзейнасці каталіцкіх ордэнаў на Беларусі і іх адлюстраванне ў музычнай практыцы // Муз. искусство и муз. образование на рубеже веков: материалы науч. конф. «Беларусь и муз. наследие ХХ столетия: поиски и обретения», Минск, 29—30 нояб. 2001, «Муз. образование в контексте худ. культуры», Минск, 10—11 дек. 2002.— Минск, 2004.— Вып. 2;
 • Музычнае мастацтва ўніяцкай царквы Беларусі // Актуальные проблемы мировой худ. культуры: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 25—26 март. 2004: в 2 ч.— Гродно, 2004.— Ч. 1;
 • Спадчына Мікалая Дылецкага ў кантэксце ўніяцкай музычнай традыцыі // Соврем. мир и нац. муз. культуры: материалы Междунар. науч. конф. «Нац. традиции и соврем.», Минск, 5—7 окт. 2004.— Минск, 2004;
 • Іясафат Кунцэвіч — музыкант // Музычная культура Беларусі і свету: да 100-годдзя Л. С. Мухарынскай // Навук. працы БДАМ.— Вып. 12. Сер. 1: Беларуская музычная культура.— Мінск, 2006;
 • Святар Аляксандр Раждзественскі: праваслаўны кампазітар, педагог, публіцыст першых дзесяцігоддзяў ХХ стагоддзя // Культура. Наука. Творч.: сб. науч. ст.— Минск, 2008.— Вып. 2;
 • Музычная практыка праваслаўных храмаў Міншчыны другой паловы ХІХ стагоддзя ў люстэрку «Мінскіх епархіяльных ведамасцей» // Весці БДАМ.— 2009.— № 14;
 • З гісторыі беларускай праваслаўнай музыкі пачатку ХХ стагоддзя: «Літургіі» М. Анцава і А. Раждзественскага // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні еўрапейскіхшляхоў: матэрыялы навук. канф., Нясвіж, 15 мая 2009.— Нясвіж, 2009;
 • Музыка ва ўніяцкіх храмах Беларусі пачатку ХІХ стагоддзя // Весці БДАМ.— 2010.— № 16;
 • Асаблівасці выканальніцкай інтэрпрэтацыі манадыйных спеваў у люстэрку беларускіх ноталінейных ірмалагіёнаў XVII стагоддзя // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі.— Мінск, 2010.— Вып. 9;
 • Праваслаўныя музычныя выданні Беларусі канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя // Музычныя скарбы беларускай зямлі: да 15-годдзя музычна-гістарычнага праекта Нацыянальнага канцэртнага аркестра Беларусі.— Нясвіж, 2010;
 • Фітны спеў у беларускіх ноталінейных ірмалагіёнах XVII стагоддзя // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох // Навук. працы БДАМ.— Вып. 26. Сер. 1: Беларуская музычная культура.— Мінск, 2011;
 • Уніяцкая царква і развіццё рэлігійнай песні на Беларусі // Культура. Навука. Творчасць: зб. навук. арт.— Мінск, 2011.— Вып. 5;
 • Рэлігійная песня ў каталіцкім богаслужэнні на Беларусі ў XVII стагоддзі // Беларуская музыка ў каардынатах еўрапейскага мастацтва: матэрыялы навук.-практ. канф. у межах XVI свята мастацтваў «Музы Нясвіжа — 2011».— Нясвіж, 2011; Помнікі рэлігійнай музыкі з Нясвіжа (XVI—XVIII стагоддзі) // Нясвіж — мастацкая сталіца Беларусі: матэрыялы навук.-практ. канф., Нясвіж, 18 мая 2012.— Нясвіж, 2012;
 • Езуіты і развіццё жанру рэлігійнай песні ў Беларусі (XVI—XVII стагоддзі) // Культура. Наука. Творч.: VI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 10—11 мая 2012: сб. науч. ст.— Минск, 2012;
 • Літургічная творчасць кампазітараў Беларусі канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў // Весці БДАМ.— 2012.— № 21;
 • Асаблівасці кампазіцыйнай пабудовы мелізматычных спеваў у беларускіх ноталінейных ірмалагіёнах XVII стагоддзя // Весці БДАМ.— 2013.— № 22;
 • Нясвіж як значны цэнтр развіцця польскай культуры ў Беларусі (да 1917) // Шляхам пошукаў і адкрыццяў: матэрыялы навук.-практ. канф., Нясвіж, 17 мая 2013.— Нясвіж, 2013;
 • Віленская рэдакцыя оперы «Галька» Станіслава Манюшкі // Культура. Наука. Творч.: VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 29—30 мая 2013: сб. науч. ст.— Минск, 2013;
 • Музычная культура беларускіх зямель у складзе ІІ Рэчы Паспалітай // Музычная культура Беларусі і свету ў навук. асэнсаванні // Навук. працы БДАМ.— Вып. 31. Сер. 1: Беларуская музычная культура.— Мінск, 2014;
 • Метадалагічныя падыходы да перыядызацыі беларускай музычнай культуры ХХ стагоддзя // Весці БДАМ.—2014.— № 23;
 • Станаўленне беларускай прафесійнай музычнай культуры ў пачатку ХХ стагоддзя // Дзяржава і творчая асоба: матэрыялы V Рэсп. навук.-практ. канф., 4 снеж. 2014.— Мінск, 2014;
 • Рэлігійная музыка М. Шчаглова (Куліковіча) // Весці БДАМ.— 2015.— № 26;
 • Праваслаўная музычная традыцыя на Беларусі да сярэдзіны XV стагоддзя // Весці БДАМ.— 2015.— № 27;
 • Вышэйшыя музычныя навучальныя ўстановы Вільні 1920—1940-х гг. // Весці БДАМ.— 2016.— № 28.

Аўтарскія праграмы:

 • Літургічная музыка Беларусі: праграма для музычных ВНУ: 1-16 01 01, 1-16 0102-02, 1-21 04 02-01 03, 1-21 04 02-01 03.— Мінск, 2003;
 • Музычнае крыніцазнаўства Беларусі: праграма для музычных ВНУ: 1-21 04 02-01 03, 1-21 04 02-01 04.— Мінск, 2004;
 • Гісторыя музыкі: тып. вучэб. праграма для вышэйшых навучальных устаноў: 1-16 01 01, 1-16 01 02, 1-16 01 03, 1-16 01 04, 1-16 01 05, 1-16 01 06, 1-16 01 07, 1-16 01 08, 1-16 01 09, 1-16 01 10 / уклад. В. У. Дадзіёмава, В. А. Антаневіч, Т. У. Ліхач.— Мінск, 2012.— Ч. V: Гісторыя беларускай музыкі;
 • Гісторыя музыкі: вучэб. праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэб. дысцыпліне для групы спецыяльнасцей 1-16 01 «Мастацтва музычнае» / уклад. В. У. Дадзіёмава, В. А. Антаневіч, Т. У. Ліхач. — Мінск, 2013. — Ч. V: Гісторыя беларускай музыкі.