Кафедра тэорыі музыкі

Куракіна Алена Віктараўна

Пасада: Рэктар, дацэнт кафедры тэорыі музыкі
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (1999)
Вучонае званне: Дацэнт (2006)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (1993), там жа аспірантура (1996) пад кіраўніцтвам М.В. Шыманскага
Выкладаемыя дысцыпліны: “Тэорыя музыкі”, “Асновы музычнай акустыкі”, ажыццяўляе навуковае кіраўніцтва курсавымі, дыпломнымі работамі, падрыхтоўку магістарскіх і кандыдацкіх дысертацыйных даследаванняў


Нарадзілася 30 верасня 1968 у г.Чарняхоўске, Калінінградская вобл., Расія.

З 1997 года працуе ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі на кафедры тэорыі музыкі, з 2003 на пасадзе дацэнта. У 2007-2014 гадах кіравала факультэтам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. З 2014 па 2022 гг. выконвала абавязкі першага прарэктара. З 2022 г. – рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі.

Асноўныя напрамкі навуковых інтарэсаў ‑ гісторыя і метадалогія музычнай навукі, ладагарманічная арганізацыя музыкі, пытанні гісторыі і тэорыі музычнай акустыкі, праблемы сучаснага музычнай адукацыі.

Выступала навуковым кіраўніком распрацоўкі і выканання навуковых заданняў у рамках Тэматычнага плана навуковых даследаванняў і распрацовак, накіраваных на навукова-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь:

 • навуковае заданне “Вывучыць патрэбы кадраў культуры ў павышэнні кваліфікацыі і перападрыхтоўкі і распрацаваць навукова-практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленні сістэмы дадатковай адукацыі дарослых” (2014 год);
 • навуковае заданне “Распрацаваць навукова-метадычныя асновы ўдасканалення сістэмы бесперапыннай падрыхтоўкі спецыялістаў па кірунку спецыяльнасці “Дырыжаванне ( акадэмічны хор )” у гімназіях-каледжах мастацтваў і ўстанове адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (2016 год).

Дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата мастацтвазнаўства па спецыяльнасці 17.00.02 ‑ Музычнае мастацтва: «Пути развития русской музыкально-теоретической науки первой трети XX века: Ладовые учения Б. Яворского и Н. Гарбузова». Навуковы кіраўнік: кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт М.В. Шыманскі; Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (Мінск, 1999).

Публікацыі:

 • Материалистические тенденции в русской музыкальной науке первой половины XX века: Учение Б.Яворского о ладовом ритме // Вопросы методологии современного музыкознания: Науч. тр. Белорус. академии музыки. Минск, 1997. Вып. 5. С.37-58.
 • Из истории русской музыкальной науки XX века: Теория многоосновности Н.А.Гарбузова // Вопросы музыкознания и философии музыки: Сб. ст. молодых исследователей. Минск, 1998. Вып. 1. С.59-89.
 • Русское теоретическое музыкознание // Введение в музыкознание: Спец. курс. Тез. лекций для студентов отд-ния музыковедения. Минск, 1999. С.21-25.
 • Из истории русской музыкально-теоретической науки советского периода: 20-е годы // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. № 1. С.72-77.
 • Проблема строя в ладовых учениях Б. Яворского и Н. Гарбузова // Теоретическое музыкознание на рубеже веков: Сб. ст. Минск, 2002. С.42-54.
 • Музыкальный строй: взгляд европейского исследователя «с запада» и «с востока» // Музычная культура Беларусі: перспектывы даследавання: Матэрыялы XIV Навуковых чытанняў памяці Л. С. Мухарынскай (мінск, 11-12 красавіка 2005 г.). Мігск, 2005. С.155-161.
 • О некоторых свойствах Нового звука Новейшей музыки // Музычная культура Беларусі і свету: да 100-годдзя Л.С. Мухарынскай. Матэрыялы XV Міжнародных навуковых чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай (1906-1987) / Склад. Якiменка Т.С.; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып.12. Серыя 1, Беларуская музычная культура. Минск, 2006. С.355-366.
 • «Музыкальная акустика» в современном вузе: на пересечении науки и художественной практики // Культура. Наука. Творчество: сб. науч. ст. / науч.ред. Е.Н.Дулова. Минск, 2008. С.710–716.
 • «Математический строй»: Проблемы и перспективы изучения // Культура. Наука. Творчество: Материалы Междунар. науч.-прак. конф., 19–20 апреля 2007 г. Минск, 2008. С.75-76.
 • Дополнительное образование взрослых в системе академического музыкального искусства Беларуси // Культура Беларусі: рэаліі сучаснасці: матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 12—13 чэрвеня 2012 г.). Минск, 2012. С.253-259.
 • Система непрерывного музыкального образования как проблема научного исследования (на примере изучения опыта подготовки специалистов по направлению специальности «Дирижирование (академический хор)») // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. № 33. С.12-17 (совм. с Ю.А.Караевым и др.).