Кафедра канцэрмайстарскага майстэрства

Кім Таццяна Аляксандраўна

Пасада: Дацэнт кафедры канцэртмайстарскага майстэрства
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (2021)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (2016) па класе фартэпіяна у І.У.Алоўнікава, магістратура (2017) пад кіраўніцтвам І.Ю.Аношка, аспірантура (2020) пад кіраўніцтвам І.Ю.Аношка
Выкладаемыя дысцыпліны: Канцэртмайстарскі клас, Канцэртмайстарская практыка; Чытанне нот з ліста і транспанаванне


Нарадзілася 23.10.1988, Веймар, ГДР

З 2016 г. – выкладчык класа канцэртмайстарскага майстэрства БДАМ. Адначасова канцэртмайстар на кафедры струнных смычковых інструментаў. Праводзіць лекцыі на факультэце павышэння кваліфікацыі.

Лаўрэат міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў, стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.

Мае дыплом за лепшы акампанемент на міжнародным конкурсе маладых выканаўцаў ім. Я. Кока ў Малдове (Кішанёў, 2019), а таксама грамат і падзяк на міжнародных і рэспубліканскіх конкурсах: (Сочы, 2021), (Санкт-Пецярбург, 2021), (Масква, 2021), (Магілёў, 2021), (Мінск, 2018, 2019).

У якасці канцэртмайстра гастралявала ў гарадах Беларусі, Польшчы, Расіі, Германіі, Швейцарыі. Як піяністка выступала ў канцэртах з Народным артыстам РБ І. У. Алоўнікавым, супрацоўнічала з Дзяржаўным акадэмічным сімфанічным аркестрам РБ; сімфанічным аркестрам Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі РБ; ГУ «Гомельскія сімфанічныя аркестры» пад кіраваннем дырыжораў: П. Глоба, У. Прылепін, Г. Майс, М. Ассуіл, Ю. Караваеў, А. Лапуноў.

Публікацыі:

 • Роль невербальных средств коммуникации в исполнительской деятельности пианиста / Т. А. Ким // Исторические пути белорусской и мировой музыкальной науки и образования : сб. науч. тр. / Белорус. гос. академия музыки ; сост. Н. О. Арутюнова, Т. В. Лихач. – Вып. 42. – Минск, 2017.
 • Формы и средства невербальной коммуникации музыканта-исполнителя в процессе воссоздания музыкального содержания / Т. А. Ким // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – Мінск, 2018. – № 33.
 • Невербальная коммуникация как аспект исполнительской деятельности пианиста в эпоху классицизма / Т. А. Ким // Вопросы музыкальной культуры и искусства в современных исследованиях : сб. науч. тр. / Белорус. гос. академия музыки ; сост. Т. Л. Беркович. – Вып. 46. – Минск, 2019.
 • Гаптика и сенсорика в исполнительской деятельности пианиста (к проблеме прочтения авторского текста) / Т. А. Ким // Вопросы музыкальной культуры и искусства в современных исследованиях : сб. науч. тр. / Белорус. гос. академия музыки ; сост. Т. Л. Беркович. – Вып. 46. – Минск, 2019.
 • Претворение невербальной коммуникации в контексте индивидуальных исполнительских стилей выдающихся мастеров фортепианного искусства (на примере Концерта для фортепиано с оркестром № 1 П. И. Чайковского) / Т. А. Ким // Вести Института современных знаний. – Минск, 2020. – № 83.
 • Взаимодействие форм и средств невербальной коммуникации в исполнительской деятельности пианиста (на примере интерпретации Итальянского концерта И. С. Баха) / Т. А. Ким // Вопросы теории и практики профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей : сб. науч. тр. / Белорус. гос. академия музыки ; сост. В. Л. Яконюк, И. Ю. Оношко. – Вып. 49. – Минск, 2020.
 • Роль невербальной коммуникации в различных видах искусств / Т. А. Ким // Магистерский вестник : сб. науч. работ магистрантов и аспирантов: в 3 ч. / редкол.: М. Г. Жилинский [и др.]. – Минск, 2018. – Ч. 1 : Гуманитарные науки.
 • Гаптика в исполнительской деятельности пианиста / Т. А. Ким // Человек в мире искусства: векторы развития и образования : сб. науч.-метод. тр. – Вып. 1. – Саратов, 2019.
 • Невербальная коммуникация как аспект исполнительского искусства клавириста в эпоху барокко / Т. А. Ким // Культура. Наука. Творчество : XI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4 мая 2017 г : сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т культуры и искусств; редкол.: Ю. П. Бондарь [и др.]. – Минск, 2017.
 • Воплощение невербальной коммуникации в исполнительской деятельности музыканта (пианиста) / Т. А. Ким // Современное исполнительское искусство: традиции и инновации : материалы междунар. конф., Астана, 17–20 апреля 2018 г. / ред.-сост.: Р. К. Мусаходжаева, Д. Ж. Жумабекова, Ф. И. Нурлыбаева. – Астана, 2018.
 • Невербальная коммуникация в исполнительской деятельности клавириста (на материале трактата Ф. Куперена «Искусство игры на клавесине») / Т. А. Ким // Искусство и личность = Мастацтва і асоба = ArtandPerson : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–15 ноября 2018 г. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; редкол. И.И. Рыжикова (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2018.
 • Невербальная коммуникация в теории фортепианного искусства / Т. А. Ким // Музыкальная культура Могилевщины: национальные традиции в творчестве, исполнительском искусстве, педагогике : сб. материалов V обл. науч.-практ. конф., Могилев, 1 ноября 2018 г. / Могилевский филиал Белорус. гос. академии музыки ; ред-сост. О. Г. Шевченко. – Могилев, 2019.
 • Невербальная коммуникация в концертной деятельности пианиста / Т. А. Ким // Инновационные технологии в гуманитарной сфере : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и соискателей, Барнаул, 28 февраля 2019 г. / редкол.: Е. А. Полякова [и др.]; Алтайский гос. ин-т культуры. – Барнаул, 2019.
 • Невербальная коммуникация как аспект исполнительского искусства музыканта (пианиста) / Т. А. Ким // Актуальныя праблемы навукі і мастацтва : матэрыялы канф., прысв. Году навукі, Мінск, 23 сакавіка 2017 г. – Мінск, 2019.
 • Кинесика как форма проявления невербальной коммуникации в исполнительской практике пианиста / Т. А. Ким // Исследования молодых музыковедов : сб. ст. по материалам XII Междунар. науч. конф., Москва, 28-29 марта 2019 г. – М., 2019.
 • Невербальная коммуникация в исполнительской деятельности пианиста (к вопросу воплощения сенсорики) / Т. А. Ким // Инновационные технологии в гуманитарной сфере: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и соискателей, Барнаул, 28 февраля 2020 г. / редкол.: И. А. Жерносенко [и др.]; Алтайский гос. ин-т культуры. – Барнаул, 2020.
 • Исполнительская деятельность пианиста как невербальная коммуникация (на материале методических трудов XIX века) / Т. А. Ким // Современные научные исследования : актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. XII Междунар. науч. конф., Пенза, 5 июня 2020 г. : в 3 ч. – Ч. 3. – Пенза : МЦНС «Наука и Просвещение», 2020.
 • Музыкальные средства невербальной коммуникации пианиста / Т. А. Ким // Современные вызовы и перспективы молодежной науки : сб. ст. междунар. науч. конф., Петрозаводск, 7 июня 2020 г. – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука». – 2020.