Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Нямцова-Амбаран Святлана Мікалаеўна

Пасада: Дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (2007)
Вучонае званне: Дацэнт (2009)
Адукацыя: Аддзяленне музыказнаўства Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (2002, па класу Р.М. Аладавай), там жа пад яе кіраўніцтвам аспірантура (2006)
Выкладаемыя дысцыпліны: Гісторыя рускай музыкі, Уводзіны ў спецыяльнасць


Нарадзілася 19 мая 1978 у г.Наваполацк (Віцебская вобл., Беларусь).

Музыказнаўца. Член БСК (2009).

З 2002 працавала на муз.-пед. фак. (фак. эстэтыч. адукацыі) БДПУ ім. М. Танка. Выкл. вуч. дысц. «Тэорыя музыкі», «Аналіз муз. твораў», «Гісторыя сусветнага і айчыннага тэатра», «Гісторыя выяўленчага мастацтва», «Гісторыя рус. музыкі», «Бел. музыка», «Гісторыя рус. музыкі сав. перыяду», «Замеж. музыка», ажыццяўляла рук. магіст. дыс.

У Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі з 2013 па н.ч. працуе на каф. гісторыі музыкі: у 2013 па сумяшч., з 2014 дацэнт (у шт.). Адначасова з 2014 года ажыццяўляе рук. ФПКП Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Выкл. дысц. «Гісторыя рус. музыкі», «Гісторыя замеж. музыкі», «Гісторыя музыкі краін Еўразіі» для студ. выкан. спец., харэографаў, кіруе напісаннем выпускных кваліфік. прац, ажыццяўляе падрыхтоўку магістраў, вядзе спец. кл.

Навук. інтарэсы – нац. камп. школа; творч. Я. А. Глебава; гісторыя і тэорыя муз. тэатра, інфармацыйныя тэхналогіі ў выкл. муз.-гіст. дысц.

Член аргкамітэтаў навук.-практ. канф., аўтар-склад. нав. праграм па муз.-гіст. дысц., член часовых навук. калектываў па выкананні заданняў Міністэрства культуры РБ, эксперт і афіцыйны апанент кандыд. дыс., старшыня ДЭК у муз. каледжах, распрацоўшчык аўтарскага мультымедыйнага курса лекцый па дысц. «Гісторыя рус. музыкі».

Узнагароджана Падзякай рэктара Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (2017).

Аўтар арт. у энцыкл. «Культура Беларусі», журн. «Мастацтва»; дакл. на міжнар. і рэсп. навук.-практ. канф. Удзельнік форумаў па праблемах дадатковай адукацыі дарослых, арганізатар конкурсаў праф. майстэрства студ. «Я – настаўнік» (пед. дэбют – 2009, 2010 у БДПУ), навук. кансультант і вядучая тэлепраекта з цыкла “Год у гісторыі”.

Канд. дыс.: Муз. театр Е. Глебова в свете проблем межжанровых взаимодействий: 17.00.02 / БГАМ. – Минск, 2007.

Публiкацыi: Штрихи к портрету // Евгений Глебов. Судьбы серебряные струны: воспоминания, интервью, посвящения, эссе. — Минск, 2010; Семантические константы муз.-театр. соч. Е. Глебова // Мова i культура: навуковий журнал. — К., 2010. — Вип. 13. — Т. IV (140); «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и особенности либретто одноименной оперы Е. А. Глебова // Мова i культура: навуковий журнал. — К., 2011. — Вип. 14.— Т. VII (153); Муз. гипертекст сквозь призму худ. индивидуальности: (на примере комп. творч. Е. А. Глебова) // Жанры и типы текста в науч. и медийном дискурсе: межвуз. сб. науч. тр. — Орел, 2012. — Вып. 10; Преломление образов-символов поэзии Я. Купалы в муз.-театр. творч. Е. Глебова // Мова i культура: науковий журнал. — К., 2012. — Вип. 15. — Т. III (157); Творч. Е. А. Глебова в зеркале отечественного музыкознания // Весці БДАМ. — 2013. — № 22; «Новый синтез» в муз. театре XX в.: теорет. аспект // Музыка в синтезе искусств // Науч. тр. БГАМ. — Вып. 33. Сер. 2: Вопросы истории музыки. — Минск, 2014; «Фламандская библия» Ш. де Костера  — Е. Глебова — В. Елизарьева // Весці БДАМ. — 2014. — № 25; Муз.-драм. текст как объект исслед. // Жанры и типы текста в науч. и медийном дискурсе: межвуз. сб. науч. тр. — Вып. 7. — Орел, 2009; Е. Глебов — Я. Купала: в поисках духовных ориентиров // Культура. Наука. Творч.: VIII Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 15 мая 2014: сб. науч. ст. — Минск, 2014; Тема Великой Отечественной войны в творч. Е. А. Глебова // Культура. Наука. Творч.: сб. науч. ст. — Минск, 2016. — Вып. 9: IX Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 мая 2015; «Новый синтез» в муз. театре Беларуси: (на примере творч. Е. Глебова и С. Кортеса) // Проблемы синтеза искусств в соврем. муз. культуре: сб. ст. / ред. А. В. Крылова. — Ростов-на-Дону, 2016 (в соавт.).

Склад.: Дифференцированное обучение студ. с разным уровнем довузовской муз. подготовки по муз.-те-орет., муз.-ист. и искусствоведческим дисц.— Минск, 2003; История, теория и методика преп. искусства: сб. науч. ст. / БГПУ им. М. Танка.— Минск, 2009.

Лiтаратура: С. Н. Немцова // БГПУ им. М. Танка: вехи истории (1914—2014): документы, факты, события. — Минск, 2014.