Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Карпілава (Шарснёва) Антаніна Аляксееўна

Пасада: Дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі
Вучонае званне: Дацэнт (2004)
Адукацыя: Аддзяленне музыказнаўства Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя А.В. Луначарскага (1980, клас Н.М. Юдзеніч), аспірантура ІМЭФ АН БССР (1983, навук. кір. А.В. Красінскі).
Выкладаемыя дысцыпліны: Гісторыя музыкі краін Еўразіі, Гісторыя музыкі Расіі ХХ ст., Музыка ў экранных мастацтвах, Масавая музычная культура, Музычнае мастацтва ў аспекце развіцця медыясістэм і сродкаў масавай камунікацыі, навуковае кіраўніцтва магістарскімі і кандыдацкімі дысертацыямі.


Нарадзілася 16 кастрычніка 1955 у в. Ельнікі (Мардовія, РФ). Член Саюза кінематаграфістаў Беларусі (1999). Дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі.

З 1983 супр. ІМЭФ АН БССР, адначасова з 1993 выкладчык Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, дзе на кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі вядзе курсы гісторыі музыкі Расіі ХХ ст., музыкі краін Еўразіі, масавай муз. культуры.

Навуковыя інтарэсы – узаемадзеянне муз. і экраннага мастацтваў, муз. семантыка.

Канд. дыс.: Киножанр и индивидуальный стиль как определяющие факторы музыкального решения фильма (на материале белорусского кино) / ІМЭФ АН БССР. Мінск, 1999.

Мае медаль «За выдающиеся заслуги в белорусском кинематографе» Беларускага саюза кінематаграфістаў (2010), Ганароваую грамату Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За шматгадовую плённую працу, вялікі асабісты ўклад у вывучэнне, развіццё і папулярызацыю айчыннай кінематаграфіі і ў сувязі з 90-годдзем беларускага кіно» (2014), Ганаровау грамату Прэзідыўма Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі «За значны ўклад у распрацоўку навуковых праблем у галіне беларускага экраннага мастацтва і падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі» (2015), нагрудны знак Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь «За ўклад у развіццё культуры Беларусі» (2016).

Вучні: навук. кір. канд. дыс. К.А. Сушко «Музыкальное телевидение Беларуси: жанровая типология и основные тенденции развития» (17.00.03 – кіна-, тэле – і іншыя экранныя мастацтвы, 2016), канд. дыс. Ю.А. Караева «Хор в белорусских операх ХХ века: жанрово-стилевые и композиционно-драматургические особенности» (17.00.02 – музычнае мастацтва, 2022).

Публікацыі:

Манаграфіі:

 • Гiсторыя кiнамастацтва Беларусi: У 4-х т. – Т. 2. Мінск, 2002; Т. 4. Мінск, 2004 (у сааўт.);
 • Европейская музыка академической традиции: сущность, истоки, современное состояние (на примере творчества композиторов России и Беларуси). Минск, 2014 (у сааўт.);
 • Экран і музычнае мастацтва // Беларусы. Т. 12. Мінск, 2009 (у сааўт.).
 • Звуковые образы войны // Великая Отечественная война в киноискусстве Беларуси. Минск, 2010 (у сааўт., складальнік);
 • Музыкальный фольклор на экране // Экран и культурное наследие Беларуси. Минск, 2011 (у сааўт., складальнік).

Вучэбны дапаможнік:

 • Белорусская музыка второй половины ХХ века. Минск, 2009 (у сааўт.).

Артыкулы:

 • О некоторых аспектах романтической символики // Эстетические проблемы музыкознания. Горький, 1980;
 • Музычная драматургія ў сучасным беларускім кіно // Весці АН БССР. Сер. грамад. навук.1983. № 4;
 • Классическая и народная музыка в фильме // Экран и культура. Минск, 1988;
 • Музычная крытыка ў прасторы культуры // Сучасныя тэндэнцыі літаратурна-мастацкай крытыкі. Мінск, 2002;
 • Киномузыка как культурно-эстетический феномен // Актуальные проблемы мировой художественной культуры. Гродно, 2004;
 • Архетипы культуры в музыкальной сфере фильма // Весці НАН Беларусі. Сер. грамад. навук. 2005, № 2;
 • Из истории музыкальной критики // Виды литературно-художественной критики. Минск, 2005;
 • Экранная летопись музыкальной культуры // Из истории Белорусской государственной академии музыки. Минск, 2007;
 • Роль музыки в обновлении традиционных киножанров // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Мінск, 2007. Вып.2;
 • Киномузыка как феномен отечественной культуры // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Мінск, 2007. Вып.3;
 • Интертекстуальность в музыке фильма // Белорусское историческое музыкознание: научные парадигмы, тенденции, перспективы. Науч. тр. БГАМ. Минск, 2008. Вып.16;
 • Музыкальный видеоклип: структура, типология, функции // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Мінск, 2009. Вып.6;
 • Формы музыкально-критического высказывания в современной отечественной прессе // Произведение искусства – предмет анализа критики. Минск, 2009;
 • Экран и музыка: диалектика взаимодействия // Актуальные проблемы компаративистики. Брест, 2010;
 • Виктор Копытько – кинокомпозитор // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 2010. № 16;
 • Музыка в структуре анимационного фильма (на материале белорусского кино) // Сучасныя тэатральнае і экранныя мастацтвы: традыцыі і наватарства. Мінск, 2014;
 • О театральной природе киномузыки // Музыкальный театр в пространстве европейской культуры. Минск, 2017;
 • Традиция и новизна. О современной музыке Беларуси // Камертон. М., 2018;
 • Тенденции развития музыки белорусского кино // Музыка в пространстве медиакультуры Краснодар, 2019;
 • Звуковое решение анимационного фильма в кинематографе Беларуси // АРТ-платФОРМА. Киев, 2020;
 • Архетипы белорусской культуры в звуковом решении фильма // Высшая школа: научные исследования. М., 2020;
 • Музыкальная критика в современной медийной репрезентации // Критика в контексте современной культуры. Белгород, 2020;
 • Музыка в белорусских фильмах о войне // Бусыгинские чтения. Казань, 2020.

Навучальныя праграмы:

 • История музыки стран Евразии. Минск, 1995, 2008, 2013 (у сааўт.);
 • История русской музыки ХХ века. Минск, 2000.
 • История музыки России ХХ века. Минск, 2013;
 • Массовая музыкальная культура. Минск, 1997, 2001;
 • Музыка в экранных искусствах. Минск, 2017;
 • Музыкальное искусство в аспекте развития медиасистем и средств массовой коммуникации. Минск, 2019.
 • Аўтар арт. у ЭЛіМБел, ЭБ, у час. «Мастацтва», «На экранах».

Літаратура пра выкладчыка:

 • Из истории музыкального образования в Беларуси : Белорусская государственная академия музыки, 1932–2002 : профессора и преподаватели : биобиблиографическая энциклопедия / Р.И.Сергиенко, В.А.Антоневич. – Минск, 2005. – С.76;
 • Белорусское кино : персоналии. – Минск, 2007. – С. 344-345.