Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Баранкевіч Лілія Фаільеўна

Пасада: Загадчык навукова-даследчым аддзелам, дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі
Навуковая ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (2009)
Навуковае званне: Дацэнт (2016)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя імя А.В.Луначарскага (1991) па спецыяльнасці «Музыказнаўства», клас кандыдата мастацтвазнаўства, дацэнта Л.П.Касцюкавец; там жа пад кір. Л.П.Касцюкавец суіскальнік кафедры беларускай музыкі (1996)
Выкладаемыя дысцыпліны: Беларускі музычны фальклор, Нотная транскрыпцыя музыкі вуснай традыцыі, Беларуская народная музычна-інструментальная культура, Гісторыя беларускай музыкі, кіраўніцтва магістарскімі і кандыдацкімі дысертацыямі


Нарадзілася 11.02.1967 у г. Мінску, Беларусь.

З 1989 г. пачала працаваць у кабінеце народнай музыкі (зараз – кабінет традыцыйных музычных культур) Белдзяржкансерваторыі на пасадзе лабаранта, старшага лабаранта, метадыста, метадыста 1 катэгорыі (да верасня 2020 г.), сумяшчаючы метадычную, даследчую і выкладчыцкую дзейнасць.

У 1992-1996 – выкладчык музычна-гістарычных дысцыплін у Маладзечанскім музычным вучылішчы.

З 1995 – выкладчык-пагадзіннік на кафедры беларускай музыкі Беларускай акадэміі музыкі.

З 2011 г. – выкладчык, з 2013 г. – старшы выкладчык кафедры беларускай музыкі (штатны сумяшчальнік).

З 2014 г. – дацэнт кафедры беларускай музыкі.

З 01.09.2020 – загадчык навукова-даследчага аддзела, па сумяшчальніцтве – дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі.

Да 2021 г. з’яўлялася кіраўніком фальклорна-этнаграфічнай практыкі студэнтаў.

Займалася алічбоўкай і каталагізацыяй аўдыёфонду Кабінета традыцыйных музычных культур Акадэміі музыкі.

Удзельнічае ў рабоце экспертных камісій па абароне кандыдацкіх дысертацый.

З верасня 2015 па чэрвень 2017 г. – навуковы кіраўнік Студэнцкага навукова-творчага таварыства Акадэміі.

Спецыялізуецца ў галіне беларускага музычнага фальклору. У сферу навуковых інтарэсаў уваходзіць гісторыя акадэмічнай беларускай музыкі, пытанні музычнай палеаграфіі. Асноўныя напрамкі даследчай працы – духоўныя вершы розных традыцый бытавання. У сваіх работах прыводзіць арыгінальнае вызначэнне духоўнага верша як віду народна-песеннай эпікі, дае яго сюжэтную жанравую класіфікацыю, вывучае музычна-паэтычную стылістыку розных фальклорных відаў і жанраў, называе лірніцкія школы, якія раней існавалі на тэрыторыі Беларусі. У дысертацыі прадставіла першы ў гісторыі беларускай этнамузыкалогіі зборнік фальклорных духоўных вершаў у партытурнай транскрыпцыі.

Кандыдацкая дысертацыя «Духоўны верш у беларускім музычным фальклоры» (2009). Навуковы кіраўнік Л.П.Касцюкавец.

Пастаянны ўдзельнік міжнародных канферэнцый памяці Л.С.Мухарынскай (Мінск, Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі). Удзельнік рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцый, семінараў, круглых сталоў, харавых фестываляў (Мінск, Масква, Новасібірск, Вільня, Вена, Гомель, Адэса і інш.). У розныя гады з’яўлялася вядучай радыёперадач, этнаграфічных канцэртаў (Акадэмія музыкі), прэзентацый аб фальклорных экспедыцыях студэнтаў акадэміі.

Мае больш за 40 навуковых публікацый у розных навуковых зборніках, часопісах, матэрыялах канферэнцый, перыядычных выданнях па пытаннях вывучэння духоўных вершаў вуснай і пісьмовай традыцый бытавання, праблемах музычнага фальклору.

Асноўныя публікацыі:

 • Раздзелы ў калектыўнай манаграфіі «Экспедиционно-полевое исследование региональных этномузыкальных традиций Беларуси в современных условиях» (Т. Беркович, Т. Константинова, В. Прибылова [и др.] – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2020):
 • Лариса Филипповна Костюковец / Л.Ф. Баранкевич. – Гл. 2, раздел 2.3. – С. 56 – 65.
 • Практические рекомендации по организации музыкально-этнографической экспедиции на современном этапе / Л.Ф. Баранкевич. – Гл. 3, раздел 3.7. – С. 120 – 125.
 • Экспедиции Л.Ф. Костюковец / Л.Ф. Баранкевич. – Справочник «Экспедиционно-полевая деятельность ведущих белорусских этномузыкологов 1947–2014», раздел 3. – С. 172 – 224.

 Складанне, навуковае рэдагаванне:

 • Научные труды Белорусской государственной академии музыки / Министерство культуры Республики Беларусь, Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки»: Вып. 43: Вопросы этномузыкологии, истории и теории музыки в современных научных исследованиях / сост. Л.Ф. Баранкевич; [гл. ред. Е.Н. Дулова]. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2018.
 • Костюковец, Л.Ф. Избранные труды по белорусскому музыкальному фольклору / Л.Ф.Костюковец; сост. Л.Ф.Баранкевич. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2019.
 • Веснавыя песні: Поўнач-Поўдзень: / склад.: Т. А. Марозава, М. Ю. Латышкевіч, Л. Ф. Баранкевіч; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2019.
 • Музыкальное искусство в динамике художественных традиций: от фольклорных истоков к современной стилевой интеграции / сост. Л.Ф. Баранкевич, Л.А. Волкова; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 50. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2020.
 • Актуальные проблемы музыкознания и образования на рубеже ХХ–ХХІ столетий (серия 6. Вопросы современного музыкознания в исследованиях молодых ученых) / сост. Н.В. Мацаберидзе, Л.Ф. Баранкевич; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 54. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2021. – 196 с.

 Удзел у рэдкалегіі:

Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі»: зб. навук. арт. Вып. 14 / рэдкал.: В. П. Рагойша (старш.) [і інш.]; пад нав. рэд. В.В. Прыемка, Т.А. Марозавай. – Мінск: РІВШ, 2018.

 Артыкулы:

 • Духоўны верш аб Лазары ў музыцы вуснай і пісьмовай традыцыі // Праблемы этнамузыкалогіі і гісторыі музыкі ў сучасных даследаваннях: Зб дакладаў III навук. чытанняў памяці Л.С. Мухарынскай, Мiнск, 24 – 25 сак. 1994 г. / Мін-ва культуры РБ, Беларус. акад. музыкi, Кафедра беларускай музыкі; склад. і навук рэд. I.Д. Назiна. – Мінск, 1996. – С. 94 – 100.
 • Белорусские духовные стихи о Лазаре // Весці Бел. дзярж. акад. музыкі. – 2005. – № 6. – С. 79–88.
 • Духовные стихи об Алексее человеке Божьем в фольклорных записях БГАМ последних лет // Фалькларыстычныя даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: Зб. арт.; пад навук. рэд. Т.А. Марозавай, В.В. Прыемка / Кафедра тэорыi лiт. БДУ. – Мiнск, 2006. – Вып. 3. – С. 26 – 32.
 • Аб адным тыпавым напеве духоўных вершаў // Весці Бел. дзярж. акад. музыкі. – 2007. – № 11. – С. 13–18.
 • Белорусские духовные стихи о Голубиной книге // Фалькларыстычныя даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: Зб. арт.; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка / Кафедра тэорыi лiт. БДУ. – Мiнск, 2007. – Вып. 4. – С. 55 – 62.
 • Принципы классификации духовных стихов // Фалькларыстычныя даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: Зб. арт.; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка / Кафедра тэорыi лiт. БДУ. – Мiнск, 2008. – Вып. 5. – С. 65 – 71.
 • Апокалипсические духовные стихи // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. арт.; пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка / Кафедра тэорыi лiт. БДУ. – Вып. 7. – Мінск: РІВШ, 2010. – С. 36 – 45.
 • Стих о Борисе и Глебе как ранний образец духовной лирики // Весці Бел. дзярж. акад. музыкі. – 2010. – № 16. – С. 25–30.
 • Покаянные духовные стихи // Фалькларыстычныя даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. навук. арт. Вып. 8 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад. Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 109–116.
 • Песни из репертуара лирника И. Михновца // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох / склад. Т.С. Якіменка; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 26. Серыя 1, Беларуская музычная культура. – Мінск: УА “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі”, 2011.– С. 55–69.
 • Белорусские варианты агиографического духовного стиха «Сон Пресвятой Богородицы» // Фольклор: историческая традиция и современные полевые исследования: Научные труды Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сборник 75 / Научный центр народной музыки имени К.В.Квитки; ред.-сост. Н.Н. Гилярова, Е.В. Битерякова. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012. – С. 128–135.
 • Духовный стих // Фалькларыстычныя даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, Т.В. Лук’янавай; уклад. В.В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 340 – 345.
 • Жанрово-стилистическая и исполнительская мобильность/стабильность белорусских духовных стихов // Фалькларыстычныя даследаваннi. Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. навук. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р.М. Кавалёвай, В.В. Прыемка; уклад. Т.А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – С. 129 –
 • О переходе типовых напевов духовных стихов в иные виды и жанры песенного фольклора // Весці Беларус. дзярж. акад. музыкі. – 2013. – № 23. – С. 52 – 58.
 • Лирники // Фалькларыстычныя даследаваннi: Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. навук. арт. Вып. 11 / уклад. В. В. Прыемка, Н. Л. Канабеева; пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. – Мiнск: Права і эканоміка, 2014. – С. 296 – 300.
 • Поминальные духовные стихи Шумячского района Смоленской области // Весці Беларус. дзярж. акад. музыкі. – 2014. – № 25. – С. 136 – 141.
 • Дуализм поминальных духовных стихов // Фалькларыстычныя даследаваннi: Кантэкст. Тыпалогiя. Сувязi: зб. навук. арт. Вып. 12 / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт; уклад. В. В. Прыемка; рэдкал.: В. П. Рагойша і [інш.]; пад навук.рэд. Т.В.Лук’янавай, С. В. Шамякінай. – Мiнск, 2015. – С. 223–229.
 • Некоторые аспекты появления и распространения колёсной лиры в странах Европы / Л.Ф. Баранкевич // Музычная культура Беларусі і свету: традыцыі вуснай і пісьмовай творчасці. – Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі імузыкі. – Вып. 35. – Мінск, 2015. – С. 120–131.
 • О взаимосвязи духовных стихов письменной и устной традиции / Л.Ф. Баранкевич // Maria Pischlöger: Theorie und Geschichte der Monodie. – Bd. 9.2.: Bericht der Internationalen Tagung, Wien – Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. – S. 571-588. (Мария Пишлёгер: Теория и история монодии, Том 9.2.: Доклады международной конференции, Вена 2016. – Брно 2018: Tribun EU, s.r.o.).
 • Еще раз о жанровой классификации духовных стихов / Л.Ф.Баранкевич // Науч. тр. Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского. – Сб. 82: Музыкальный фольклор и этномузыкология: век ХХI: Материалы Пятой международной конференции памяти А.В. Рудневой. – М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2017. – С. 63–71.
 • Дорогами фольклорных экспедиций: к 45-летию фольклорных экспедиций Белорусской государственной академии музыки под руководством Ларисы Филипповны Костюковец / Л.Ф. Баранкевич. – Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2017. – № 30. – С. 165–171.
 • Белорусские духовные стихи о Голубиной книге / Л.Ф. Баранкевич // Весці Беларус. дзярж. акад. музыкі. – 2018. – № 32. – С. 16 – 23.
 • О соотношении содержания и формы в духовных стихах / Л.Ф. Баранкевич // Исторические пути белорусской и мировой музыкальной науки и образования / сост. Н. О. Арутюнова, Т. В. Лихач; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 42. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2017. – С. 82 – 100.
 • Духовные стихи в фондах кабинета традиционных музыкальных культур Белорусской государсмтвенной академии музыки: новые открытия / Л.Ф. Баранкевич // Весці Беларус. дзярж. акад. музыкі. – 2019. – № 34. – С. 26 – 33.
 • Л.Ф. Костюковец-медиевист / Л.Ф. Баранкевич // Музыкальное искусство в динамике художественных традиций: от фольклорных истоков к современной стилевой интеграции / сост. Л.Ф. Баранкевич, Л.А. Волкова; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 50. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2020. – С. 155 – 171.
 • Роль монастырей в формировании лирницких школ в Беларуси / Л.Ф. Баранкевич // Музыкальная культура Беларуси и мира: актуальные проблемы этномузыкологии, истории музыки, педагогики / сост. Т.Л. Беркович; Научные труды Белорусской государственной академии музыки. Вып. 52. – Минск: Белорусская государственная академия музыки, 2021. – С. 59 – 74.
 • К вопросу о типологии белорусских духовных стихов (по материалам фоноархива этномузыки кабинета традиционных музыкальных культур Белорусской государственной академии музыки) / Л.Ф.Баранкевич // Теория и практика интегративных исследований в гуманитаристике / Р.М. Ковалева [и др.]; редкол.: Р.М. Ковалева (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – 17-29.
 • «Слуцко-Солигорская» лирницкая школа: новые материалы / Л.Ф.Баранкевич // Maria Pischlöger: Theorie und Geschichte der Monodie. – Bd. 11: Bericht der Internationalen Tagung, Wien – Brno: Tribun EU, s.r.o., 2022. – S. 25-42. (Мария Пишлёгер: Теория и история монодии, Том 11: Доклады международной конференции, Вена 2020. – Брно 2022: Tribun EU, s.r.o.).

Артыкулы ў энцыклапедыі:

 • Баранкевич, Л.Ф. Касцюкавец // Беларускі фальклор: энцыклапедыя: у 2 т. – Т. 1: А капэла – Куцця / рэдкал.: Г.П.Пашкоў і інш. – Мінск: БелЭн, 2005. – С. 673.

 Літаратура аб персаналіі:

 • Баранкевич Лилия Фаильевна // Белорусская государственная консерватория – Академия музыки: история в лицах : (1932–2017 гг.) / Сост.: Е.Н. Дулова [и др.] – Минск : Мастацкая літаратура, 2017. – С. 38.