Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Аладава Радаслава Мікалаеуна

Пасада: Дацэнт кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі
Вучоная ступень: Кандыдат мастацтвазнаўства (1980)
Вучонае званне: Дацэнт (1985)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыі ім. А.В. Луначарскага (1968, клас Л.С. Мухарынскай); аспірантура Ленінградская дзяржаўная кансерваторыя імя М.А. Рымскага-Корсакава (1971, клас А.М. Дзмітрыева)
Выкладаемыя дысцыпліны: Гісторыя музыкі Расіі XX ст., сучасная кампазітарская творчасць Беларусі, Спецыяльны клас, Мастацтва музычнай кампазіцыі, Навуковае кіраўніцтва магістарскімі дысертацыямі


Аладава Радаслава Мікалаеуна  (11.02.1945, г. Минск, БССР) – музыказнаўца. Канд. мастацтвазн. (1980). Доцент (1985). Член БСК, БСМД, СТД.

Скончыла адяленне музыказнаўства БДК (1968) па кл. Л. С. Мухарынскай і аспірантуру ЛОЛДК ім. Рымскага-Корсакова па кл. А.Н.Дзмітрыева (1971).

З 1971 года выкладае ў БДАМ: с 1974 – ст. выклпдчык, с 2005 – в. а. прафесара кафедры гісторыі музыкі, с 2015 – дацент. Выкладала дысцыпліны: «Гісторыя заруб. музыкі», «Гісторыя музыкі народаў СССР», «Методыка выкладання муз.-гіст. дысцыплін», «Тэарэт. асновы рэдактарскай і лектарскай практыкі». У цяперашны час выкладае дысцыпліну “Гісторыя музыкі Расіі ХХ стагоддзя”, кіруе магістрантамі и аспірантамі. Распрацавала аўторскі курс «Сучасная кампзітарская творчасць Беларусі». Член Савета БДАМ па абароне канд. дысертацый (1996 – 2001). Сярод выхаванцаў – канд. мастац. Н.А. Бурак, Л.А.Волкова, Н.Р.Ганул, Т.У.Дзягель, С.М.Нямцова-Амбарян.

Навук. інтарэсы знаходзяцца ў рэчашчы беларусыстыкі: праблематыкі нацыянальнага стилю, айчынай оперы ў кантэксце культуры, глыбінага аналізу опернага тэкста.

Канд. дис.: «Полифония в симфоническом творчестве композиторов Советской Белоруссии: (К проблеме становления национального стиля)»:17.00.02. – ЛОЛГК, 1980. Научн. рук. – проф. А.Н.Дмитриев.

Публикации:

Монография:

 • Константин Горский и его опера “Маргер” в контексте белорусской культуры. Минск, 2005; История музыки народов СССР. Т. VII, вып. 3. – М., 1997 (у сааўт.).

Учебные пособия:

 • Белорусская музыка 1960 – 1980 годов.  Минск, 1997 (у сааўтар.).  Белорусская музыка второй половины ХХ века.  Минск,  2009 (у сааўт.). Уступ да нотнага зб. “Канстанцін Горскі. Сакральныя творы”. Вуч.-метад. дап. з серыі “Музычная спадчына Рэчы Паспалітай з Расійскай Нацыянальнай бібліятэкі”. Мінск, 2010.

Статьи:

 • Белорусское симфоническое творчество // Межнациональные связи в советской музыкальной культуре. Л., 1987;
 • С. Фольклорный камерно-вокальный цикл в белорусской музыке 70-х годов // Вопросы культуры и искусства Белоруссии. Минск, 1988. Вып. 7;
 • Белорусская опера в её связях с литературой: традиции и новаторство // Традиционное и новое в музыке ХХ века. Материалы междунар. науч. конф. Кишинёв, 1997;
 • Откровения Д.Смольского // Музыкальная академия. 2000. № 2;
 • Л. Толстой в музыкально-хореографической интерпретации Г. Вагнера – О. Дадашкилиани // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 2001. № 1;
 • Белорусская историческая опера: к постановке проблемы // Музыкальный театр ХХ века: События, проблемы, итоги, перспективы. М., 2004;
 • Опера К. Горского «Маргер» в контексте белорусской культуры // Белорусский сборник. Статьи и материалы по истории и культуре Белоруссии.  СПб., 2005. Вып. 3;
 • Фольклорный обряд как элемент глубинной структуры текста белорусской оперы 1920-40-х годов // Музыка и глобализация культур. Минск, 2005;
 • «Седая легенда» Д. Смольского: опыт глубинного анализа оперного текста // Музычная культура Беларусі і сусвету: да 100 годдзя Л.С. Мухарынскай // Беларуская музычная культура. Сб. тр. БГАМ. Мн.: 2006. Вып.12;
 • Опера Н.Н. Щеглова-Куликовича “Лесное озеро”: текстологический аспект // А.Н. Дмитриев. К 100-летию со дня рождения. Статьи. Воспоминания. Документы. СПб., 2008;
 • Современный белорусский музыкально-театральный процесс в свете проблемы феномена оперы // Культура. Наука. Творчество: материалы II Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2008;
 • Духовные мотивы в музыкально-театральных жанрах современных белорусских композиторов // Жизнь религии в музыке. СПб., 2010. Вып. 4;
 • Свиридов и белорусская музыкальная культура: параллели и пересечения // Свиридовские чтения “Значение творческого наследия и жизненного пути Г.В. Свиридова для современной отечественной культуры. (К 95-летию со дня рождения композитора)”.  Курск, 2010;
 • Белорусская моноопера: музыкально-литературные взаимодействия // Музыка и слово: аллюзии, контакты, взаимодействия. Науч. тр. БГАМ. Минск, 2012. Вып. 27;
 • Белорусская опера рубежа ХХ – ХХІ столетия: освоение поэтики театра абсурда. Часопис національноі музичноі академіі Украіни  імені П.І. Чайковського. № 2 (19) 2013 рік.;
 • Белорусская опера в годы Великой отечественной войны: пути исследования // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Мн., 2013. № 22;
 • Оперная поэтика Анатолия Богатырёва: Мифологема Родного Дома // Анатолий Васильевич Богатырёв. Материалы, документы, статьи о творчестве. – Мн., 2014;
 • Белорусская опера рубежа 1970-х – 80-х годов: новое в театрализации жанра. – Научные труды БГАМ, вып. 34. Музыкальный театр: история и современность. Минск, 2015;
 • “Балаганчик” О Янченко в контексте эволюции белорусской оперы. – Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Мн., 2015. – № 27;  Опус 151 Н. Аладова: психология творческого процесса композитора // Николай Ильич Аладов. Статьи, материалы, Воспоминания. – Мн., 2016;
 • Образ женщины в белоорусской большой опере последней трети ХХ в.: типологический аспект. Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Мн., 2016 № 28;
 • Женские образы в белорусской опере малой формы: движение во времени. Научные труды БГАМ, вып. 40: Музыкальный театр в пространстве европейской культуры. Минск, 2017;
 • Т.А. Щербакова – музыкальный критик // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Мн., 2018. № 33. Белорусскя опера ХХ в.: Из истории издания текстов.  Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Мн., 2020 № 36;
 • Семиотическое пространство музыкально-театральных произведений С. Кортеса и Е. Глебова: текст в тексте // Высшая школа: научные исследования. Материалы Межвузовского научного конгресса (г. Москва, 3 сентября 2020 г.). – Москва: Издательство Инфинити, 2020 (в соавторстве);
 • Пути развития белорусской национальной оперы: к проблеме издания оперных клавиров // Национальная опера в контексте музыкально-исторического процесса:  Сб. материалов Международной научно-практической конференции в рамках проекта «Лаборатория современной башкирской оперы». — Уфа: Издательство БГПУ, 2021. (в соавсторстве);

Учебные программы:

 • Лекторская практика. Программа для ВУЗов по спец. Г.11.16.00. – Минск, 1989 (в соавт.); Истории русской музыки ХХ века Программа для муз. вузов по спец. Г.11.16.00, Г.11.19.00. – Мн., 2000. Современное композиторское творчество Беларуси. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1-16 01 01 Композиция. Мн., 2016.
 • Автор ст. в “Die Musik in Geschichte und Gegenwart”, “Personenteil der MGG» Kassel, 2000 – 2007; «New Grove Dictionary of Music and Musicians». London, 2001; ЭЛіМБел; БелСЭ; НРЭ; энцикл. справочник “Янка Купала”, энцикл. “Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941 – 1945 гг.”, ст. в журн. «Советская музыка», “Мастацтва Беларусі” (“Мастацтва”), “Полымя”; газ. “Літаратура і мастацтва”, “Культура”, “Советская Белоруссия”, “Вечерний Минск”, “Музыкальная газета” (Вестник СК СССР); аннот. к соч. бел. комп.
 • Автор сценариев телефильмов (“Старейшины белорусской музыки: Н.И. Аладов”, “Прощание с Первым национальным фестивалем “Музыка и театр”;  радиопередач, выступ. на съездах и пленумах Союза композиторов Беларуси, участие в радио и телепередачах (в том числе интервью). Оппонент канд. дис.

Литература о персоналии:

 • Из истории музыкального образования в Беларуси : Белорусская государственная академия музыки, 1932–2002 : профессора и преподаватели : биобиблиографическая энциклопедия / Р.И.Сергиенко, В.А.Антоневич. — Минск, 2005. – С. 72-73; Из истории музыкознания в Беларуси. Белорусская государственная академия музыки: 1932-1992 : Учеб. пособ. для студ. вузов / гл. ред. Г.С.Глущенко . – Минск : Бел. наука, 2002.