Кафедра гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі

Валадковіч Ала Уладзіміраўна

Пасада: Старшы выкладчык кафедры гісторыі музыкі і музычнай беларусістыкі
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная кансерваторыя імя А. В.Луначарскага (1971, клас Л. С. Мухарынскай), там жа пад яе кіраўніцтвам аспірантура (1974)
Выкладае дысцыпліны: Гісторыя замежнай музыкі, Методыка выкладання музычна-гістарычных дысцыплін, Спецыяльны клас, Кіраўніцтва дыпломнымі і курсавымі работамі


З 1968 г. выкладала ў БДК дысцыпліны “Народная музычная творчасць”, “Савецкая музыка”.  З 1974 г. ‑  выкладчык кафедры гісторыі музыкі, з 1978 г. ‑ старшы выкладчык. У розныя гады вяла Семінар па сучаснай замежнай музыцы, кіравала педагагічнай, лектарскай, архіўна-бібліяграфічнай, рэдактарскай практыкамі. У 1986 г. прайшла курс павышэння кваліфікацыі выкладчыкаў музычных ВНУ пры Маскоўскай дзяржаўнай кансерваторыі імя П. І. Чайкоўскага.

А. У. Валадковіч з’яўляецца вядучым спецыялістам па гісторыі заходнееўрапейскай музыкі ХХ стагоддзя. У цэнтры яе шматгадовай выкладчыцкай дзейнасці знаходзіцца “Гісторыя замежнай музыкі ХХ стагоддзя”. З іншых аспектаў выкладчыцкай дзейнасці А. У. Валадковіч вылучаецца курс «Методыка выкладання музычна-гістарычных дысцыплін», у межах якога прафесійныя веды і ўнікальны асабісты вопыт педагога перадаюцца студэнтам старшых курсаў спецыяльнасцяў «мастацтвазнаўства (музыказнаўства)» і «кампазіцыя».

Напрамак навуковых даследаванняў звязаны з сучаснай замежнай музыкай, музычным тэатрам ХХ стагоддзя. Гэта шматаспектна праяўляецца як у аб’ёмных і глыбокіх па думцы аўтарскіх публікацыях, так і ў лекцыях для музыказнаўцаў 1 курса  па дысцыпліне «Уводзіны ў спецыяльнасць» («Дыялог культур у музыцы ХХ стагоддзя»), лекцыях для слухачоў ФПКіП («Сучасная сітуацыя ў музычным мастацтве і стылістычныя далягляды новай музыкі», «Новыя рэаліі ў замежнай музыцы ХХ стагоддзі», «Міфалагічная прастора сучаснай оперы»).

Асаблівасці сучаснага музычнага тэатра разглядаюцца ў дыпломных даследаваннях, падрыхтаваных студэнтамі-музыказнаўцамі пад кіраўніцтвам А. У. Валадковіч. Сярод іх:

 • Новик А.«Античный миф об Эдипе и его воплощение в музыкальном театре Дж. Энеску и И. Стравинского. Антиномии и параллели»;
 • Будай Д. «Жанр оперы-притчи в музыкальном театре Б. Бриттена на примере его опер “Река Керлью” и “Пещное действо”»;
 • Вахтина Е. «Парадокс логики или логика парадокса в творчестве Э. Сати (фортепианные сочинения и балет “Парад”)».

Сістэматычна кіруе курсавымі работамі па гісторыі замежнай музыкі, найлепшыя з якіх неаднаразова ўдзельнічалі і перамагалі на Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў ВНУ. У іх ліку:

 • Немогай С. «Музыкальный мир Германа Гессе»;
 • Куратник Т. «Семантика жанра пассакалии в операх Б. Бриттена “Поругание Лукреции” и  П. Хиндемита “Кардильяк”»;
 • Кевра В. «Сонорная техника композиции и ее претворение в Трене “Памяти жертв Хиросимы” К. Пендерецкого»;
 • Жеканова, К. «Опера Мануэля де Фальи “Балаганчик мастера Педро” в художественной системе музыкального театра ХХ века».

 За шматгадовую плённую, добрасумленную працу, значны ўклад у развіццё адукацыі ў сферы музычнай культуры, высокі ўзровень прафесійнага майстэрства, выхаванне адоранай і таленавітай моладзі ўзнагароджана Граматай установы адукацыі “Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі” (2021).

 Публікацыі

 Вучэбныя дапаможнікі:

 • Белорусская музыка 1960‑1980-х годов: пособие для учителя / сост. К.И. Степанцевич. ‑ Минск, 1997 (в соавт.).
 • Белорусская музыка второй половины ХХ века : учебное пособие / сост. К.И. Степанцевич; под ред. Г. С. Глущенко, К. И. Степанцевич. ‑ / Минск: Зорны Верасок, 2009. – 460 с. (в соавт.).

 Артыкулы:

 • О некоторых особенностях музыкального речитатива // Вопросы теории и истории музыки. ‑ Минск, 1976;
 • Белорусские народные речитативные жанры // Вопросы музыкознания. ‑ Минск, 1981;
 • О жанровых истоках тематизма лирического и лирико-философского склада фортепианных сонат Бетховена: Лекция. ‑ Минск, 1991;
 • Жанровые и интонационные истоки тематизма послевоенных программных симфоний Д. Шостаковича. Лекция. ‑ Минск, 1992;
 • Об одном из аспектов жанрового синтеза в музыкальном театре ХХ века (опера Б. Бриттена «Поругание Лукреции») / А. В. Володкович // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 16 : Белорусское историческое музыкознание: научные парадигмы, тенденции, перспективы. – Минск: БГАМ, 2012. ‑ С. 109-142.
 • О некоторых особенностях музыкального театра ХХ века и их преломлении в оперном творчестве Б. Бриттена / А. В. Володкович // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 27 : Музыка и слово: аллюзии, контакты, взаимодействия. – Минск: БГАМ, 2008. ‑ С. 22―51
 • «Антигона-43» Любомира Пипкова (современный опыт рецепции мифологического сюжета) / А. В. Володкович // Научные труды Белорусской государственной академии музыки. — Вып. 33 : Музыка в синтезе искусств. – Минск: БГАМ, 2014. ‑ С. 35-60.
 • Эстетика парадокса в опере-скетче П. Хиндемита «Туда и обратно» (Hin und Zuruck) // Сб. Музыкальный театр в пространстве европейской культуры Науч. тр. Белорусской государственной академии музыки. Вып. 40. Сост. Э. А. Олейникова. — Мн.: Белорусская государственная академия музыки, 2017. – С. 85‑105.
 • Глущенко Георгий Семенович. К 90-летию со дня рождения // Георгий Семенович Глущенко: Статьи. Воспоминания. Документы: к 90-летию со дня рождения / Учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки», Кафедра музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства. – Минск: Мэджик, 2012 (в соавт).
 • Взгляд через десятилетия: воспоминания о профессоре Г. С. Глущенко / Волкова Л. А., Володкович А. В. // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс. — 2012. ― № 20. ― С. 43―46.
 • Написанные в разные времена статьи для газеты «ЛiМ», ряд статей для Белорусской Энциклопедии.

 Вычэбныя праграмы:

 • Праграма па музычнай лiтаратуры для падрыхтоўчага аддзялення кансерваторыi па спец. «Спевы». ‑ Мiнск, 1991 (в соавт.);
 • Программа-конспект для музыкальных ВУЗов “История зарубежной музыки от древнейших времен до наших дней” (в соавт.). ‑ Минск, 1999;
 • Педагогическая практика по музыкальной литературе»: Программа-конспект для муз. вузов. ‑ Минск, 2002. (в соавт.); новая редакция 1918.
 • Методика преподавания музыкальной литературы в музыкальном училище. ‑ Минск, 2004.
 • «История зарубежной музыки от древнейших времен до наших дней» – учебная программа-конспект для муз. вузов. ‑ Минск, 2006 (в соавт.).
 • Методика преподавания музыкально-исторических дисциплин в УССО (в соавт.). ‑ Минск, 2022.