Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Сакалоўская Маргарыта Міхайлаўна

Пасада: Дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Вучоная ступень:  Кандыдат культуралогіі (2019)
Вучонае званне: Дацэнт (2021)
Адукацыя: Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі (клас С. А. Мікуліка, фартэпіяна, 1999), там жа аспірантура па спецыяльнасці «Эстэтыка» (навук. кір. А. Б. Ладыгіна, 2004). ДУА “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы” па спецыяльнасці перападрыхтоўкі “Культуралогія” (2014-2016). З 2017 па 2019 год навучалася ў якасці суіскальніка ў аспірантуры УА «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» па спецыяльнасці «Тэорыя і гісторыя культуры» (2017-2019) (навук. кір. А. І. Смолік)
Выкладчык дысцыплін: Філасофія музыкі, Асновы сучаснага прыродазнаўства, Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю, Менеджмент у сферы культуры, Сучасныя тэндэнцыі кіраўніцкай дзейнасці музыканта


Нарадзілася 29 студзеня 1976 у г. Салігорск Мінскай вобласці.

З 2004 выкладае у Беларускай дзяржаўнай акадэмія музыкі. У якасці кандыдата культуралогіі сумяшчае працу на кафедры культуралогіі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Кандыдацкая дысертацыя – “Сацыядынаміка беларускай мастацкай культуры (канец XVIII – першая чвэрць XX стагоддзя)” 2019).

Аўтар манаграфіi “Мастацкая культура Беларусі: паміж Захадам і Усходам” (А. І. Смолік, М. М. Сакалоўская, Beau Bassin, Мauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2019). Аўтар больш за 40 навуковых артыкулаў, навучальных праграм «Гісторыя філасофскай думкі Беларусі» і «Сучасныя тэндэнцыі кіраўніцкай дзейнасці музыканта», ВМК «Фiласофiя музыкi» (сумесна з Н.В.Сазановiч).

Публікацыі:

  • Музыкальная эстетика на Беларуси в материалах белорусской газеты «Наша Ніва» (1906–1920) / М. М. Соколовская // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2008. – № 13. – С. 118–122;
  • Становление и развитие эстетики музыки и музыкально-педагогической мысли в Беларуси (XVIII–XIX вв.) / М. М. Соколовская // Весці БДПУ. Сер. 2. – 2017. – № 2. – С. 111–115;
  • Осмысление феномена человека в симфонической музыке М. Карловича / М. М. Соколовская // Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе : сб. науч. ст. по материалам ІІ Междунар. науч. конф., Пинск, 24–25 ноября 2017 г. : в 2 ч. / Полес. гос. ун-т ; под ред. Р. Б. Гагуа. – Пинск : ПолесГУ, 2017. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 66–70;
  • «Академический трактат об истинном искусстве музыки» И.Д. Голланда (музыкально-эстетический аспект) / М.М. Соколовская // Мастацкая спадчына Нясвіжа : матэрыялы Міжнар. навук. канф., у рамках X Беларускага фестывалю камернай музыкі, Нясвіж, 14 мая 2005 г. / уклад. Н. С. Стрыбульская. – Нясвіж, 2005. – С. 45–53;
  • История музыкальной эстетики Беларуси в материалах русской периодики второй половины XIX – начала XX веков / М.М. Соколовская // Эстетическое образование: проблемы и перспективы : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 15–16 ноябр. 2007 г. / Брестский гос. ун-т им. А. С. Пушкина; редкол.: М. Э. Чесновский [и др.]. – Минск : Паркус плюс, 2007. – С. 168–170;
  • Музыка как субстанциональное бытие и искусство: философский аспект / М.М. Соколовская // Веснік Гродзенскага дзярж. ун-та ім. Я. Купалы. – Серыя 1 : Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – 2018. – Т. 10. – № 2. – С. 138–145;
  • Идеи философии музыки в культурологическом дискурсе Т. Адорно, Ж. Делеза, М. Хайдеггера / М. М. Соколовская // Искусство и культура. – 2020. – № 2 (38). – С. 62–66;
  • Некоторые теоретико-методологические подходы к изучению музыкального театра / М. М. Соколовская // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. – 2020. – № 36. – С. 154–156;
  • Категории эстетики как объект рефлексии древнекитайских философов / М. М. Соколовская // Проблемы современного востоковедения : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1-2 июля 2021 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: В. Р. Боровой (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 220–225;
  • Некоторые проблемы управления интеллектуальной собственностью в сфере музыкальной культуры / М. М. Соколовская // Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития : Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 октября 2021 г.). В 2 ч. – Ч. 2 / под ред. В. А. Рябоволова. – Минск : Альфа-книга, 2021. – С. 158–161.