Кафедра сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

Міхайлава Алена Уладзіміраўна

Пасада: Прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
Вучоная ступень:  Кандыдат філалагічных навук (1999)
Вучонае званне: Дацэнт (2006)
Адукацыя: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, філалагічны факультэт (1994), там жа аспірантура пры кафедры прыкладной лінгвістыкі пад кіраўніцтвам прафесара С.М. Прохаравай (1997), дактарантура (суіскальнік) у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя М. Танка пад кіраўніцтвам прафесара В.Д. Старычонка (2008)
Выкладчык дысцыплін: Руская мова як замежная, Замежная мова ў сферы прафесійнай камунікацыі


Нарадзілася 4 ліпеня 1971 в г. Мінску (Беларусь).

Працуе ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі з 2000 г. Выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт кафедры моў; дацэнт, прафесар кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. Выкладала рускую мову як замежную  аспірантам, магістрантам і студэнтам асноўных курсаў, паэтыку студэнтам 4 курса. Аўтар і сааўтар больш за 300 апублікаваных навуковых, навукова-метадычных і вучэбна-метадычных прац у РБ, Расіі, Украіне, Літве, Грузіі, Арменіі, Польшчы, ЗША, Румыніі, Японіі, Паўднёвай Карэі, Чэхіі і іншых краінах. Уладальнік дыплома Амерыканскага навуковага часопіса «Cross-Cultural Studies: Education and Science» (2019). Пераможца Міжнародных навукова-даследчых конкурсаў у МЦНП «Новая навука» (Расія): «Даследчык года 2019» (2019), «Даследчык года 2020» (2020), «Лепшы даследчыцкі артыкул 2020» (2020), «Лепшы даследчыцкі праект 2021» (2021), «Выкладчык года 2021» (2021), «Філолаг года 2021» (2021), «Навуковыя дасягненні вышэйшай школы» (2022), «Мастацтва як прызванне» (2022).

Аўтар і сааўтар вучэбных праграм па рускай мове як замежнай, аўтар вучэбнай праграмы па дысцыпліне «Замежная мова ў сферы прафесійнай камунікацыі», сааўтар ЭВМК па ўказаным дысцыплінам. Арганізуе навукова-даследчую працу замежных студэнтаў і магістрантаў: іх удзел у навуковых мерапрыемствах, напісанне навуковых прац.

Аўтар 8 кніг: вучэбна-метадычнага дапаможніка для музычных ВНУ «Руская мова як замежная. Практычная граматыка.  Практыкаванні» (Мінск, 2007. – 79 с.), манаграфіі «Канцэпт “музыка” ў паэтычных тэкстах – прадстаўніках розных моў і культур» (Мінск, 2009. – 188 с.), вучэбнага дапаможніка з грыфам Міністэрства адукацыі РБ «Руская мова як замежная: модуль прафесійнага валодання. Музычнае мастацтва» (Мінск, 2014. – 359 с.), вучэбнага дапаможніка з грыфам Міністэрства адукацыі РБ «Руская мова як замежная. Праца з тэкстамі аб беларускай культуры» (Мінск, 2017. – 406 с.), манаграфіі «Музычна-паэтычны дыскурс у рускай і беларускай паэзіі XIX–XX вв.» (Мінск, 2018. – 498 с.), падручніка з грыфам Міністэрства адукацыі РБ «Руская мова як замежная: модуль прафесійнага валодання. Музычнае мастацтва» (Мінск, 2020. – 359 с.), манаграфіі «Музычна-паэтычны дыскурс як выяўленне ўзаемадзеяння розных відаў мастацтва  ў рускай і беларускай паэзіі XIX–XX вв.» (Мінск, 2021. – 272 с.), вучэбна-метадычнага дапаможніка «Методыка выкладання рускай мовы як замежнай у ВНУ музычнага профілю» (Мінск, 2022. – 276 с.).

Супрацоўнічае з кафедрай рускай мовы Гуманітарнага інстытута ФДААУ ВПА «Паўночна-Каўказскі федэральны ўніверсітэт» (Стаўрапаль, Расія), друкуе артыкулы ў навуковым альманаху Стаўрапольскага аддзялення РАЛК «Мова. Тэкст. Дыскурс» (ISSN 2224-0810),  з кафедрай замежных і рускай моў Омскага аўтабранетанкавага інжынернага інстытута – філіяла федэральнай дзяржаўнай казённай ваеннай адукацыйнай установы вышэйшай адукацыі «Ваенная акадэмія матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння імя генерала арміі А.В. Хрулёва» (Омск, Расія), з кафедрай тэорыі і методыкі выкладання рускай мовы як замежнай факультэта міжнародных адносін БДУ, з кафедрай тэорыі і практыкі перакладу факультэта сацыякультурных камунікацый БДУ, з Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеем Якуба Коласа, з Дзяржаўным літаратурным музеем Янкі Купалы, з Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры, з яго філіялам – Літаратурным музеем Максіма Багдановіча і інш.

У 2011–2018 гг. удзельнічала ў мерапрыемствах, якія былі арганізаваны ў рамках  праекта «Стварэнне віртуальнай адукацыйнай і навуковай прасторы інтэлектуальнага згуртавання», які быў рэалізаваны Міжнародным каардынацыйным Саветам з удзелам універсітэтаў розных краін (ЗША, Арменія, Італія, Расія, Славакія, Турцыя, Чэхія, Карэйская Рэспубліка, Японія і іншыя краіны).

Вядзе працу над доктарскай дысертацыяй «Канцэпт “музыка” ў рускай і беларускай паэзіі XIX–XX вв.», над падручнікам «Руская мова як замежная: праца з тэкстамі па гісторыі сусветнай літаратуры», над манаграфіямі «Свету патрэбна песеннае слова: лінгвістычны аспект паэзіі С.А. Ясеніна», «Творчасць М.А. Багдановіча ў сучасным полікультурным свеце: лінгвістычны аспект».

Узнагароджана граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2012), граматай Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (2017).

Публікацыі:

 • Mikhailova E.V., Senatorova D.V. The emotional potential of M.A. Bogdanovich’s poems at the lessons in Russian as a foreign language for would-be musicians // Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистический аспект [Текст]: материалы IV Междунар. науч.-метод. конф. (25 мая 2018 г.). – Омск: Изд-во «Ипполитова», 2018. – С. 413–417.
 • Михайлова Е.В. Изучение биографии и творчества известного белорусского поэта Г.Н. Буравкина на занятиях по русскому языку как иностранному в вузе музыкального профиля // Актуальные проблемы обучения русскому языку XIII. Sborník prací pedagogické faculty MU; editor: Doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph. D. – Brno: Masarykova univerzita, 2018. – S. 158–164.
 • Михайлова Е.В. Роль художественного пейзажа в формировании образа Родины в стихотворениях Якуба Коласа 1898–1917 гг. // Cross-Cultural Studies: Education and Science. – Volume 3. – Issue 1. – March 2018. – P. 69–79.
 • Mikhailova E.V. Musical and poetic discourse as an explication of the internal unity of different art forms // Лики русистики в информационном виртуальном пространстве: сб. докл. X Междунар. форума в реальном и виртуальном режиме. 28 сент. – 01 окт. 2018 г., Данкук Ун-т, Корейская Республика. – Чхонан, изд-во Данкук Ун-т, 2018 // Cross-Cultural Studies: Education and Science. – Special issue. – Volume 3. – Issue III. – September 2018. – P. 38–43.
 • Михайлова Е.В. Реализация музыкально-поэтического дискурса в романсах А.В. Богатырева на стихи А.А. Ахматовой // Язык. Текст. Дискурс: научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. проф. Г.Н. Манаенко. – Вып. 16. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018. – С. 202–211.
 • Михайлова Е.В. Междисциплинарный подход как основа обучения русскому языку как иностранному в творческом вузе // Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów. Славянские языки на неофилологиях и других университетских специальностях / redakcja L. Frolyak, S. Szaszkowa, L. Mikryt. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – S. 109–119.
 • Михайлова Е.В., Герасимова Н.А. Работа над сказочным образом Снегурочки и былинным образом Садко из одноименных опер Н.А. Римского-Корсакова в процессе изучения русского языка и русской культуры иностранными учащимися музыкального профиля // Języki słowiańskie na neofilologiach i innych kierunkach studiów. Славянские языки на неофилологиях и других университетских специальностях / redakcja L. Frolyak, S. Szaszkowa, L. Mikryt. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – S. 121–132.
 • Михайлова Е.В. Музыкально-поэтический дискурс в русских песнях и романсах: особенности формирования и реализации // ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2019: сб. ст. Междунар. науч.-исслед. конкурса (21 окт. 2019 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2019. – С. 132–141.
 • Михайлова Е.В. Концепт «музыка» в поэтических произведениях А.А. Блока // ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГОДА 2020: сб. ст. IV Междунар. науч.-исслед. конкурса (6 дек. 2020 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. – С. 423–435.
 • Михайлова Е.В. Концепт «музыка» в белорусской поэзии (на примере произведений В. Жилки) // ЛУЧШАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 2020: сб. ст. III Междунар. науч.-исслед. конкурса (20 дек. 2020 г.). В 2-х ч. Ч. 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. – С. 195–206.
 • Михайлова Е.В. Лингвоконцептуальный анализ поэтического текста на занятиях по русскому языку как иностранному (на примере стихотворений Н.С. Гумилева) // Проблемы модернизации современного высшего образования: лингвистические аспекты [Текст]: материалы VII Междунар. науч.-метод. конф. (21 мая 2021 г.). – Омск: ОАБИИ, 2021. – С. 240 – 245.
 • Михайлова Е.В., Назарко Е.В. Лингвистическая реализация поэтического образа Китая в стихотворениях на русском языке (на материале китайской лирики эпох шести династий, Тан и пяти династий, Сун) // Язык. Текст. Дискурс: научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. проф. Г.Н. Манаенко. Вып. 18. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2020. – С. 133–144.
 • Михайлова Е.В., Герасимова Н.А. Объективация образа музыки при помощи названий и образов музыкальных инструментов в русском поэтическом дискурсе // Язык. Текст. Дискурс: научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / под ред. проф. Г.Н. Манаенко. Вып. 18. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2020. – С. 218–228.
 • Михайлова Е.В. Концепт «музыка» в поэзии С.А. Есенина // ЛУЧШИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 2021: сб. ст. II Междунар. науч.-исслед. конкурса (29 нояб. 2021 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – С. 286–297.
 • Михайлова Е.В., Сенаторова Д.В. Стихи русских поэтов о песнях на занятиях по русскому языку как иностранному в вузе музыкального профиля // ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2021: сб. ст. II Международного проф.-исслед. конкурса (14 дек. 2021 г.). В 3-х ч. Ч. 2. – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – С. 247–259.
 • Михайлова Е.В. Концепт «музыка» в поэзии М.И. Цветаевой // ФИЛОЛОГ ГОДА 2021: сб. ст. Междунар. проф.-исслед. конкурса (21 дек. 2021 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. – С. 6–18.
 • Михайлова Е.В., Герасимова Н.А. Семантико-когнитивное исследование концепта «музыка» в сборнике стихотворений М.А. Богдановича «Венок» на занятиях по русскому языку с иностранными магистрантами и аспирантами // НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: сб. ст. II Междунар. науч.-исслед. конкурса (7 февраля 2022 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 270–282.
 • Михайлова Е.В., Герасимова Н.А. Лингвистическое выражение темы времен года в поэзии С.А. Есенина // ИСКУССТВО КАК ПРИЗВАНИЕ: сб. ст. III Междунар. проф.-исслед. конкурса (21 марта 2022 г.). – Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2022. – С. 38–47.
 • Михайлова Е.В. Изучение поэтических произведений М.И. Цветаевой на занятиях по русскому языку как иностранному в вузе музыкального профиля // Традиции, новации и перспективы преподавания русского языка как иностранного в вузе: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Г.К. Касимовой. – Пенза: Филиал ВА МТО, Пенз. арт. инж. ин-т, 2022. – С. 70–76.
 • Міхайлава А. Цыкл апавяданняў М.І. Гарэцкага «Люстрадзён» у іншамоўнай аўдыторыі // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць. Матэрыялы XXIX Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 15 ліпеня 2021 г. (Прысвячаецца 100-годдзю з дня нараджэння Галіны Максімаўны Гарэцкай і 55-годдзю вяртання ў Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага); рэд. кал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Белмытсэрвіс, 2021. – С. 83–89.