- Белорусская государственная академия музыки -

https://bgam.by

-

Выпуск 38

Тридцать восьмой выпуск «Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі» (2021)

Галоўны рэдактар
К. М. Д улава, доктар мастацтвазнаўства

Намеснік галоўнага рэдактара
Н. В. Мацаберыдзэ, кандыдат мастацтвазнаўства

Рэдакцыйная калегія
А. В. Куракіна, кандыдат мастацтвазнаўства
А. В . Л ісава, кандыдат мастацтвазнаўства
Т. Г . Мдзівані, доктар мастацтвазнаўства
А. С. Палякова, доктар педагагічных навук
Р. І . С ергіенка, доктар мастацтвазнаўства
М. В. Шыманскі, доктар мастацтвазнаўства
В. Л . Я канюк, доктар педагагічных навук

Рэдактар М. I. Клястова
Камп’ютарная вёрстка і макет Ю. В . Шабан
Мастак вокладкі І. К . А слёзава

Змест

Метадалагічныя праблемы даследавання музыкі

Музычная культура Беларусі: ад мінулага ў сучаснасць

Музычны тэатр на сучасным этапе

Сусветнае музычнае мастацтва

Музычная адукацыя і педагогіка: міждысцыплінарныя гарызонты

Юбілейныя даты

Старонкі гісторыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі

В. В. Скороходов. Владимир Апатский – музыкант, педагог, ученый (137)

Інфармацыя для аўтараў (144)